Stále častěji se na pohovorech setkáváme s požadavky na vzdělávání a rozvoj. V dnešní době možná ještě více než s požadavky na vysokou mzdu. Abychom byli schopni přijímat uchazeče o které stojíme, dbejme na jejich rozvoj v pracovní a klidně i osobní sféře.

Už dávno neplatí, že kandidát musí přijít jako plný balík dovedností, které požadujeme. Společnosti by měly být schopny si dokonalého zaměstnance pro sebe vytvořit i z lidí, kteří již ve firmě nějakou dobu pracují. Pojďme se tedy dnes podívat na to, jak a čím efektivně rozvíjet zaměstnanecké dovednosti a vytvořit si tak týmy plné kvalifikovaných a schopných zaměstnanců.

Co znamená rozvoj dovedností

Pokud stojíte na úplném začátku, je dobré se nejdříve zaměřit na to, co rozvoj zaměstnanců a jejich dovedností vlastně znamená a proč je důležitý.

Rozvoj dovedností je proces, kdy dochází ke zdokonalování znalostí a schopností každého ze zaměstnanců v rámci dané společnosti. Mluvíme zde o systematickém přístupu, díky kterému jsou zaměstnanci schopni rozvíjet svůj potenciál, a tak i lépe plnit zadané pracovní úkoly a dosahovat výsledků pro sebe i společnost.

Rozvíjet dovednosti zaměstnanců je důležité hned z několika důvodů:

1.) Zlepšení výkonnosti

Rozvojem zaměstnanců přispíváme ke zvyšování jejich kvalifikace, odbornosti i dovedností. Celý proces má za následek vyšší produktivitu, větší chuť do práce a dosahování cílů.

2.) Zvýšení flexibility

Vedení zaměstnanců k rozvoji dovedností a pravidelnému učení, pomáhá zlepšovat adaptaci na různé změny, které mohou v rámci kariéry jednotlivce u společnosti nastat. Čím více znalostí zaměstnanci mají, tím lépe a efektivněji zvládají změny.

3.) Nárůst motivace

I v běžném životě cítíme uspokojení a nárůst motivace, když se něco nového naučíme nebo pochopíme. Stejné je to i u rozvoje zaměstnanců. Nehledě na to, že lidé ve společnosti cítí, že o ně projevujete zájem, staráte se o jejich potřeby a aspekty vnitřní i vnější motivace narůstají.

4.) Snížení fluktuace a nárůst talentů

V prostředí, kde funguje rozvoj dovedností a kde se zaměstnanci nenudí a mohou se naučit něco nového, je také nižší riziko odchodů pracovníku do jiných firem. Dovednosti, které zaměstnanci načerpají díky rozvojovým aktivitám z nich činí, jak už bylo řečeno výše, výkonnější a kvalifikovanější zaměstnance. Osobní i pracovní růst v oblasti vzdělávání ale i úspěšného dokončování zadaných úkolů zaměstnance uspokojuje a nemají potřebu se poohlížet po jiném zaměstnání.

dovednosti

Na základě čeho rozvíjet dovednosti zaměstnanců

Když se rozhodneme s dovednostmi zaměstnanců pracovat, mysleme na to, co za dovednosti potřebujeme u svých lidí zdokonalit. Abychom rozvíjeli dovednosti efektivně, potřebujeme znát několik faktorů na základě kterých uvidíme, co je potřeba rozvíjet:

Skutečné potřeby

Při přípravě školení a vzdělávání přemýšlejte nad tím, co skutečně za dovednosti zaměstnanci potřebují získat a zda je efektivně využijí. Pokud budete rozvíjet dovednosti, které zaměstnanci neuplatí ve své profesi, bude to jen ztráta času a celé snažení se mine účinkem.

Tvorba rozvojového plánu

Na začátku si jako první vytvořte plán rozvoje, na jehož základě pak budete dovednosti jednotlivých zaměstnanců rozvíjet. Pomocí rozvojového plánu získáte přehled a měrnou jednotku pro to, jaká školení vás čekají a zda mají efektivní dopad na potřeby zaměstnanců i strategii celé organizace. Součástí plánu jsou také cíle, kterých chcete dosáhnout a časový harmonogram.

Hodnocení a zpětná vazba

Pravidelné hodnocení zaměstnanců pomáhá k identifikování potřeb a také k získání informací, jaké dovednosti potřebujeme zlepšovat a rozvíjet.

Stejně tak je klíčová i zpětná vazba, kterou od zaměstnanců dostáváme v průběhu pravidelných schůzek a jednání. Vidíme, jak jsou schopni plnit zadané úkoly, zda směřují k cíli a jak. Na základě těchto informací, pak můžeme sestavit efektivní rozvoj dovedností každého jednotlivce ve společnosti.

Studujte kurz personalistiky 100% online

Jaké dovednosti můžeme rozvíjet

Opět mysleme hlavně na to, aby rozvíjení dovedností bylo co nejefektivnější. Je tedy jasné, že každý tým ve společnosti bude mít odlišné potřeby. Pojďme se ale podívat na některé dovednosti, které můžeme u zaměstnanců efektivně rozvíjet a pomoci jim tak s dosažením vytyčených cílů.

a) Komunikační dovednosti

Komunikační dovednosti jsou jednou z těch nejdůležitějších dovedností, která se neztratí snad v žádném povolání, neméně pak i v osobním životě.

Můžete své zaměstnance například učit vyjednávat, následně jim pomoci s asertivním jednáním, aby byli schopni jasně vyjádřit své myšlenky a potřeby. Rozvojem komunikačních dovedností jim pomůžete s aktivním nasloucháním i schopností umět prezentovat své nápady.

b) Dovednosti v oblasti vztahů

V mnoha společnostech je klíčová spolupráce. Naučte tedy zaměstnance pracovat v týmu, řešit nenadálé situace a zvládání konfliktů. Rozvoj těchto dovedností přináší do týmů více pochopení a příjemnější atmosféru.

c) Technické dovednosti

Vzhledem k povaze práce myslete také na zvyšování odbornosti v oblasti technologií. Jedná se o většinu hard skills, které zaměstnancům pomáhají při plnění pracovních povinností. Spadá sem například ovládání softwaru, projektové řízení nebo analýza dat.

d) Vedení a manažerské dovednosti

Nezapomínejme ani na rozvoj vedoucích členů týmů. Zaměřte se na oblasti jako je například motivace týmu, delegování nebo plánování a rozhodování nebo time-management.

Při plánování rozvoje dovednosti vždy pamatujte na konkrétní potřeby společnosti. Skutečné potřeby jednotlivých organizací se liší v závislosti na odvětví, pozicích i cílech společnosti. Myslete tedy na to, že některá školení mohou vypadat skutečně atraktivně, ale nejsou pro vaše zaměstnance ani v nejmenším relevantní.

dovednosti

Efektivní způsoby rozvoje dovedností

To, jak efektivní budou vaše způsoby rozvoje závisí ve velké míře také na tom, jak vy sami uchopíte celý plán rozvoje dovedností. Proto mějte na paměti, že níže uvedené vás má inspirovat a pomoci vám se případně zamyslet nad tím, zda pro efektivní rozvoj dovedností děláte ve společnosti opravdu maximum. Každá společnost je specifická svými cíli, komunikací, technologiemi i hodnotami.

Vždy když chcete, aby něco mělo efektivní dopad, nezapomínejte získané informace navázat na skutečné potřeby vaší organizace.

1.) Školení a workshopy

V jednoduchosti je krása. Dobře padnoucí školení nebo workshop, při kterém si zaměstnanci rovnou vyzkouší získané dovednosti na praktických ukázkách, je jasnou volbou. Ačkoli se jedná o velmi tradiční formu rozvoje dovedností, můžete si pohrát s provedením. Školení může být online, prezenční, navázané na praxi a rozdělené do několika bloků v průběhu celého týdne. Můžete využít interní nebo externí školitele, případně zvolit i zajímavé prostory a spojit tak školení s teambuildingem nebo jinou aktivitou, kterou zaměstnanci ocení.

2.) Koučink

V poslední době se jedná o moderní způsob, jak rozvíjet zaměstnance. Koučink je náročný především v tom, že zaměstnanci pracují skutečně aktivně a převážně nejvíce sami. Je to tedy aktivní forma vzdělávání a odkrývá zaměstnancům zákoutí jejich dovedností, o kterých neměli ani tušení. Díky koučinku zaměstnanci rozvíjejí své dovednosti konkrétně a přibližují se ke konkrétně nastaveným cílům.

TOP rekvalifikační kurzy v roce 2024

3.) Rotace

Aby získali zaměstnanci přehled a načerpali nové vědomosti, můžete využít i formu rotace práce. Samozřejmě myslete na to, že ne u všech pozic je tato forma vhodná a možná. Díky rotaci se zaměstnanci mohou seznámit i s novými způsoby uchopení práce, případně novými technologiemi. Pokud rotujete zaměstnance v různých týmech, posiluje to i vztahy na pracovišti a zaměstnanci tak získávají další dovednosti v oblasti mezilidských vztahů.

4.) Týmové projekty a sdílení znalostí

Vzájemný rozvoj dovedností pomůže zajistit i přidělování týmových projektů. Nejenom, že se lidé naučí spolupracovat ale během práce si vědomě i nevědomě předávají své znalosti a další dovednosti, které mohou pak ostatní využívat napříč svou kariérou ve společnosti.

Pokud se rozhodnete zapracovat na rozvoji dovedností svých zaměstnanců, nezapomínejte na zpětnou vazbu i pozorování následné práce a výsledků. Předejdete tak tomu, aby se školení stávala neefektivní a ztrátou času i financí.