Employee engagement pomáhá společnosti mít zapálené a motivované zaměstnance, kteří rádi dělají svou práci, vidí v ní smysl a s nadšením plný zadané pracovní i osobní cíle.

Jelikož naše české „zaměstnanecká angažovanost“ ještě není tak využívaná, jako klasické „employee engagement“, setkáte se v dnešním článku s anglickým názvem, který se objevuje nejen ve firemních průzkumech častěji.

Co znamená employee engagement?

Do českého jazyka se employee engagement překládá nejčastěji jako zaměstnanecká angažovanost. Při angažovanosti zaměstnanců jde především o úroveň jejich zapojení na základě emocí a závazků, které mají vůči své náplni práce a celkově vůči společnosti.

Pravou engagement poznáte podle toho, že jsou zaměstnanci ve své práci nadšení, motivovaní, vidí v ní smysl. Mají víru v to, co dělají a že svým nejlepším úsilím přispějí k dosahování cílů nejen společnosti, ale i těch vlastních.

Pokud chcete vybudovat pozitivní firemní kulturu, je engagement zásadní aspekt a je potřeba jej v zaměstnancích probouzet a udržovat. Měřit angažovanost zaměstnanců můžete různě. Využívají se faktory spokojenosti, pracovního nasazení, motivace a pracovního výkonu.

Proč je employee engagement důležitá?

Pro většinu zaměstnanců je ve firmě důležitá kultura, work-life balance, to, jak se cítí, když vejdou každý den na své pracoviště. Kolikrát jsou tyto psychologické a vnitřní aspekty důležitější než částka, která se každý měsíc objeví na účtu. S nástupem nové generace se stále více řeší well-being a to, jak se zaměstnanci celkově na pracovišti cítí.

Proč je tedy employee engagement důležitá si povíme v následujících šesti bodech:

1.) Vysoká produktivita

Angažovaní zaměstnanci vykazují vyšší míru produktivity, jelikož nemají problém oddat se své práci. Jsou více motivovaní k dosažení cílů a existuje také větší pravděpodobnost, že když ve firmě budujete employee engagement, budou zaměstnanci s chutí pracovat i nad rámec toho, co se od nich očekává. A to hlavně z těch důvodů, že ví, že budou za svou práci oceněni a že mají možnost se dále rozvíjet.

2.) Nízká fluktuace

Zaměstnanci, kteří jsou motivovaní, vidí ve své práci smysl a mohou se těšit ze svých výsledků, společnost jen tak neopouštějí. Díky employee engagement je nižší pravděpodobnost, že pracovníci opustí svá místa. Tím pádem získává i společnost, jelikož se jí tenčí náklady na zaškolování a nábor nových pracovníků a může tak více obhospodařovat a motivovat své stávající zaměstnance.

3.) Zdravé pracovní prostředí

Employee engagement přináší do firem mnoho pozitivních aspektů Jedním z nich je právě i zdravé pracovní prostředí a celkově vysoká úroveň well-being. Angažovaní zaměstnanci mají pozitivní vztah ke své práci, ke kolegům i celé společnosti a díky tomu získáváte prostředí ve kterém se všem příjemně pracuje.

engagement

4.) Vysoká kvalita nabízených služeb

Angažovaní zaměstnanci poskytují kvalitnější služby. Pokud máte týmy, které spolupracují s klienty, pracujte na employee engagement, může se vám to totiž tisíckrát vrátit zpátky. Zaměstnanci, kteří jsou ve společnosti vysoce angažovaní firmě věří, zastávají její hodnoty a jsou tak důvěryhodnější i ve vystupování navenek, protože věří tomu, co nabízí.

5.) Lepší komunikace

Employee engagement vám může pomoci zajistit a udržet kvalitní komunikační tok napříč celou společností. Ať už zde budeme mluvit o jednotlivých členech týmu, nebo ve vztahu nadřízený k podřízenému. Díky angažovaným zaměstnancům bude komunikace vždy transparentní a férová. Lidé totiž v takovém prostředí nemají strach mluvit otevřeně a přicházet se svými nápady. Taková efektivní komunikace vždy buduje pevnější vztahy a zlepšuje výkony celku.

6.) Osobní růst a naplnění

Pokud utváříte ve společnosti prostředí s vysokou mírou angažovanosti, budete mít zaměstnance, kteří se chtějí rozvíjet a nachází ve své práci smysl. Díky employee engagement jsou zaměstnanci motivovaní k tomu být sami lepší a tím tak udržovat kvalitní pracovní prostředí. Jsou si vědomi toho, že jim jako zaměstnavatel poskytujete dostatečný prostor pro realizaci nejen pracovních cílů, ale i těch osobních.

Zaměstnanci pracující v prostředí, kde je employee engagement důležitým aspektem, jsou pravděpodobněji více oddaní své práci. Nedělá jim problém lépe komunikovat a sami tak budují zdravé pracovní prostředí.

TOP rekvalifikační kurzy v roce 2024

Čím můžeme employee engagement ovlivnit?

Abychom ve společnosti dosáhli employee engagement, měli bychom mít na paměti některé z faktorů, které ji ovlivňují.

1.) Vedení

Asi tím nejdůležitějším faktorem, na kterém stojí celé fungování employee engagement je silné a efektivní vedení. Vedení je zásadním aspektem pro vytvoření dobré firemní kultury a employee engagement. Manažeři, kteří ovládají efektivní a jasnou komunikaci, podporují své zaměstnance a uznávají pracovní úspěchy, mají s větší pravděpodobností angažované zaměstnance.

2.) Odměny a pochvaly

Když společnost uznává a adekvátně oceňuje výkony svých zaměstnanců, má vyšší šance k dosažení employee engagement. Těmito kroky můžeme posílit v zaměstnancích pocit uznání, zvyšujeme jejich motivaci a podporujeme celkovou employee engagement.

3.) Podpora rozvoje

Růst a rozvoj je v životě člověka velmi důležitý. Pokud mají zaměstnanci možnost učit se a rozvíjet své dovednosti, budou více angažovaní a oddanější své práci. Nezapomínejte na vzdělávání zaměstnanců v různých podobách, ať si může vybrat skutečně každý a každý si tak bude vědom toho, že se může ve své práci rozvíjet a být zase o něco lepší.

4.) Příjemné pracovní prostředí

Při představě, že zaměstnanci chodí někam, kde je práce nebaví a necítí se příjemně, nemůže být o employee engagement vůbec řeč. Podporujte na pracovišti otevřenou komunikaci, myslete na work-life balance a poskytněte zaměstnancům dostatek flexibility, aby vyvážili svůj pracovní i osobní život přesně tak, jak potřebují.

5.) Efektivní komunikace a zpětná vazba

Zajistěte employee engagement efektivní komunikací, kdy si jsou zaměstnanci vědomi cílů, kterých mají dosáhnout i toho, co od nich skutečně společnost očekává. Nastavte se zaměstnanci pravidelné schůzky a informujte je o tom, co se ve firmě děje a co se třeba i mění.

Neopomínejte také zpětnou vazbu, která je klíčovým ukazatelem toho, jak se zaměstnancům daří, co je potřeba zlepšit, za co je dobré pochválit. Pravidelná zpětná vazba zvyšuje angažovanost zaměstnanců a jejich chuť do práce. Nechejte i zaměstnance, aby měli dostatek prostoru předat zpětnou vazbu svým manažerům nebo HR oddělení.

Jak vnímají pracovní prostředí, svou práci a jak mohou využívat své zkušenosti? Tohle všechno je dobré znát a od zaměstnanců zjistit.

Studujte kurz personalistiky

Závěrem

Employee engagement je důležitým aspektem úspěchu celé společnosti. Zaměstnanci, kteří jsou angažovaní jsou také vysoce produktivní, spokojení a loajální.

Společnosti, které pracují na employee engagement mají velmi pozitivní pracovní kulturu a samozřejmě výborné obchodní výsledky. Angažovaní zaměstnanci se nebojí přijít s novými nápady, předávají zpětnou vazbu a jsou ochotni si hodnocení své práce vyslechnout od svého nadřízeného mnohem otevřeněji.

Pokud chcete vytvořit zdravé a úspěšné pracovní prostředí, pracovat na well-being svých zaměstnanců, myslete na employee engagement. Pracujte na tom, aby se stala jedním z hlavních aspektů vaší společnosti.