Životní minimum 2022 představuje minimální částku nutnou pro zajištění výživy a základních potřeb. Jde o limit, podle kterého se posuzují žádosti na dávky v hmotné nouzi či státní sociální podpora. Pro správný výpočet je důležité vědět, jaké máte příjmy a kolik osob můžete do společného výpočtu zahrnout.

Životní a existenční minimum

U životního minima je potřeba rozlišovat ještě další pojem. Jedná se o takzvané existenční minimum. Pro oba termíny tak existuje jasná definice.

 • Životní minimum – minimální hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a základních potřeb.
 • Existenční minimum – minimální hranice příjmů k zajištění výživy a základních potřeb na úrovni přežití. Nedá se použít pro nezaopatřené dítě, poživatele starobního důchodu nebo pro osoby s invalidním důchodem třetího stupně

Důvodem, proč životní minimum existuje, je posouzení žádostí o různé druhy sociální podpory. Jde o ukazatel, který může říkat, kdo má na dávky nárok. Kromě toho se může životní minimum využívat i u soudu v rámci řízení o alimentech nebo v souvislostí s exekucí.

Jde o minimální částky, které však nezohledňují náklady na bydlení. Tuto problematiku řeší samostatně sociální podpora v podobě příspěvků na bydlení či nejrůznějšími doplatky v hmotné nouzi.

Výše životního minima v roce 2022

S tím, jak rostou minimální mzdy, dochází k růstu i některých základních limitů. To zahrnuje i životní minimum. K výraznějšímu zvýšení došlo v roce 2020. Konkrétní částky byly od 1. dubna 2020 specifikovány v nařízení vlády č. 61/2020 Sb., aktuálně ale platí nové nařízení vlády č. 75/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima účinné od 1. dubna 2022.

Aktuálně je výše životního minima 2022 pro jednotlivce 4 250 Kč. Pro dva dospělé v domácnosti jde o částku 7 440 Kč (3 910 Kč + 3 530 Kč). Za dítě do 6 let se připočítává částka 2 170 Kč. Pro dítě od 6 do 15 let platí částka 2 670 Kč a při věku od 15 do 26 let u nezaopatřeného dítěte jde o 3 050 Kč. Vše přehledně shrnuje tabulka převzatá z webových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí.

jednotlivec

4 250 Kč

první osoba v domácnosti

3 910 Kč

druhá a každá další osoba v domácnosti (kromě nezaopatřeného dítěte)

3 530 Kč

dítě do 6 let

2 170 Kč

dítě ve věku od 6 do 15 let

2 670 Kč

nezaopatřené dítě ve věku od 15 do 26 let

3 050 Kč

 

Vyzkoušejte kalkulačku životního minima

Pro jasnou představu o tom, jestli spadáte do limitu pro životní minimum 2022, vyzkoušejte jednoduchou kalkulačku. Zohledňuje členy jedné domácnosti, kteří mají vliv na potřebnou výslednou částku.

Kdo patří mezi společně posuzované osoby?

Pro správný výpočet životní minima je důležité vědět, na kolik osob v jedno domácnosti se vztahuje. Mezi společně posuzované osoby patří rodiče a případně jejich nezletilé a nezaopatřené děti. Dále se limit vztahuje na oba manžele nebo registrované partnery. Do posouzení patří nezletilé či dospělé, ale nezaopatřené děti, které s rodiči užívají byt. Zároveň sem patří také osoby, které jsou nezaopatřenými dětmi soustavně se připravujícími na budoucí povolání, kdy se mohou převážně zdržovat mimo byt.

Co všechno jsou započitatelné příjmy u životního minima

Při výpočtu životního minima se počítá se všemi čistými příjmy domácnosti nebo jednotlivce. Kromě příjmů z pracovního poměru, podnikání nebo pronájmu sem patří i nejrůznější dávky.

Výjimky ze započitatelných příjmů:

Kromě příjmů, které se počítají pro zohlednění životního minima existují i takové, které jsou výjimkou a výši životního minima přímo neovlivňují. Konkrétně jde o:

 • příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení a jednorázových sociálních dávek,
 • příjmů z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použitých k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby,
 • náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy,
 • peněžní pomoci obětem trestné činnosti,
 • sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem,
 • podpory z prostředků nadací a občanských sdružení,
 • stipendií,
 • odměn za darování krve, orgánů,
 • daňového bonusu,
 • příspěvku na péči (v okruhu společně posuzovaných osob),
 • části příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů,
 • příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku,
 • zvláštního příspěvku k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa,
 • příjmu plynoucího na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z titulu spravedlivého zadostiučinění nebo z titulu smírného urovnání záležitostí.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zvyšování v rámci valorizace

Protože se náklady na život postupně vlivem inflace a rostoucích cen mění, dochází k pravidelné valorizaci výše životního minima. Ke zvýšení slouží schválená nařízení vlády. Děje se tak od 1. ledna v případě, kdy spotřebitelské ceny a celkové náklady na životní potřeby přesáhnou růst ve sledovaném období o 5 %.

V případě mimořádných okolností je možné zvýšení životního či existenčního minima i mimořádně mimo termíny běžné valorizace.

Kde žádat o podporu?

Pokud jste v tíživé situaci a týkají se vás limity pro posuzování životního minima, je možné požádat o dávky pomoci v hmotné nouzi či dávky státní sociální podpory. Obě žádosti je možné vyplnit vždy na krajské pobočce Úřadu práce ČR.

Tip na článek: Na jaké oddělení vyrazit na úřadu práce?