Vyjednávání určitě neodmyslitelně patří k fungování v pracovním prostředí a je pro nás důležitým nástrojem pro řešení různých situací. Pomáhá nám řešit konfliktní situace a dosahování dohod mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem. Pro HR má vyjednávání důležitou roli ve vytváření a udržování kvalitních pracovních vztahů, zajištění spravedlivého konání a podpoře spokojenosti zaměstnanců. Jako personalista se setkáváte s výzvami všedními i nevšedními a je proto nezbytné umět správně a efektivně vyjednávat.

V tomto článku se tedy podíváme na důležitost vyjednávání právě v HR prostředí a také na strategie, které můžete jako personalista během vyjednávání využívat.

Co je to vyjednávání

Ještě, než přejdeme k využití této dovednosti v HR prostředí, podívejme se ve zkratce, co vlastně znamená a k čemu slouží.

Vyjednávání je proces, při kterém se vyjednávající strany snaží dosáhnout vzájemné dohody nebo kompromisu ohledně řešené situace. Cílem je dosáhnout schůdného řešení pro obě strany tak, aby uspokojilo jejich zájmy a potřeby. S vyjednáváním se často setkáváme, když je potřeba řešit nějaké konflikty, aby se co nejvíce minimalizovaly negativní dopady.

Vyjednávat však můžeme i v jiných případech, například můžeme jednat o podmínkách ve smlouvě, o mzdě, různá obchodní jednání také zahrnují dovednosti vyjednávání nebo když jednáme o spolupráci na projektu. Během tohoto procesu spolu lidé navzájem komunikují, předávají si potřebné informace, předkládají své návrhy, názory i zájmy a požadavky.

Umění vyjednávání se neobejde bez schopnosti aktivně naslouchat, empatie, vyhodnocování možností k uspokojivému řešení pro obě strany. Z toho vyplývá, že během vyjednávání projevujeme druhé straně respekt a jsme v komunikaci slušní a otevření. Nebojíme se přizpůsobit se některým situacím a reagovat na změny, které mohou nastat.

Důležitost vyjednávání v HR prostředí

Nyní, kdy už víme, co vyjednávání znamená, bude jednodušší pochopit i důležitost vyjednávání přímo v HR prostředí. Zde je několik hlavních důvodů, proč se schopnost vyjednávat v HR vyplácí:

1.) Řešení konfliktů

Konflikty na pracovišti vznikají ze všemožných důvodů. Zaměstnanci se mezi sebou nepohodnou, málo komunikují, nebo vůbec, případně se neshodnou na vykonávané práci nebo jejím přerozdělení. Díky dovednosti vyjednávat, můžete jako HR aktivně řešit takové situace a najít řešení, která obě strany uspokojí, budou dlouhodobě udržitelná a minimalizují negativní dopady na celý tým i pracovní morálku.

2.) Zajištění produktivity i angažovanosti

Když dáte svým zaměstnancům prostor pro vyjádření a mají možnost s vámi aktivně jednat o svých potřebách, zůstávají i nadále motivovaní a angažovaní. Vyjednávání tak přispívá k vytvoření kvalitního pracovního prostředí, které podporuje zaměstnance v jejich výkonu a zvyšuje spokojenost v zaměstnání.

Studujte kurz personalistiky

3.) Udržování dobrých vztahů

HR je v celé své podstatě hlavně o udržování i navazování vztahů. Důležité však je, umět takové vztahy udržovat na kvalitní úrovni. Vyjednávání pomáhá s budováním i udržením dobrých vztahů mezi zaměstnanci samotnými i mezi zaměstnanci a nadřízenými a celkově napříč odděleními. Efektivní vyjednávání vám nejen pomáhá s dobrými vztahy, ale také přispívá k prevenci konfliktních situací a podporuje vzájemnou komunikaci na pracovišti.

4.) Spravedlivé prostředí

Vyjednávání umožňuje zajistit spravedlivé jednání mezi zaměstnanci a společností. Spravedlivě vyjednává o mzdách, benefitech i jiných pracovních podmínkách. Vyjednávání tak pomáhá, aby byly naplněny a zohledněny potřeby obou vyjednávajících stran.

5.) Schopnost flexibility

V HR prostředí narážíme neustále na různé výzvy a kolikrát překvapující situace. Je tedy důležitě umět se přizpůsobit novým situacím. Ať už vyjednáváte o nových pracovních podmínkách, změnách v organizační struktuře nebo nových personálních procesech, je nutné umět své vyjednávací dovednosti využít k prospěchu všech zúčastněných.

vyjednávání

Vyjednávání v rámci zaměstnaneckých konfliktů

Jak jsme si už řekli na pozici personalisty se setkáte s různými druhy vyjednávání. Důležité je udržování kvalitních vztahů mezi zaměstnanci i zaměstnavatelem ale také v rámci týmu. Pojďme se tedy podívat na vyjednávání při řešení konfliktů mezi zaměstnanci trochu blíže a jaké máte při tomto vyjednávání možnosti.

Aktivně naslouchejte

Pokud se dostanete do situace, kde řešíte konflikt na pracoviště, nezapomeňte poskytnout prostor oběma stranám, aby se k danému problému vyjádřili. Nechejte je sdělit své názory, zkušenosti i pohledy na danou situaci. Aktivně naslouchejte, snažte se porozumět jejich postojům i obavám.

Využívejte techniky jako je opakování, kladení otázek nebo parafrázování již řečeného.

Buďte objektivní

Od HR se celkově očekává objektivní přístup. Při řešení konfliktů je takový přístup ještě o něco důležitější. Nepřiklánějte se na jednu nebo druhou stranu, nestanovujte si své závěry a nedržte se osobních dojmů. Myslete na to, že váš cíl je podpořit spravedlivé řešení dané situace, kde respektujete potřeby obou stran.

Navrhněte alternativní řešení

Buďte skutečně nápomocní a zkuste zaměstnancům pomoci najít různá řešení, která mohou uspokojit obě strany. Podporujte inovativní a kreativní nápady na řešení daného problému, pokud jsou schopny přinést uspokojivé výsledky.

Monitorujte stav

Nejen během vyjednávání zaznamenávejte postoje i chování daných jedinců, ale i po jeho skončení zůstaňte bdělí. Jakmile dosáhnete dohody a konflikt vyřešíte, ujistěte se, že se dohodnutá řešení skutečně přenesla do praxe.

Jak se konflikt vyvíjí po jeho vyřešení? Pravidelně tedy s účastníky vyjednávání komunikujte a zjišťuje jejich další postoje, názory a zda jsou s řešením i v průběhu času spokojení.

Závěrem

Výše uvedené naznačuje, jak důležité je se neustále zdokonalovat ve vyjednávacích schopnostech a že je tato dovednost nezbytným aspektem k úspěchu v HR roli. Pamatujte tedy, že vyhledávání win-win řešení a komunikace s aktivním nasloucháním jsou klíčovými prvky v úspěšném vyjednávání.

Pokud cítíte, že se potřebujete své schopnosti zdokonalit můžete využít některé z knih, které se touto tématikou zabývají a jsou přímo zaměřené na komunikaci a vyjednávání. Dále můžete navštívit kurzy, školení nebo workshopy zaměřené na komunikační dovednosti. Díky nim získáte povědomí i praxi v technikách vyjednávání a budete mít příležitost si jej vyzkoušet v reálných situacích. Pravidelně se také můžete zaměřit na seberozvoj a reflexi vlastních vyjednávacích schopností. Identifikujte si oblasti, kde potřebujete zlepšení a zaměřte se na ně.