Pojem SMART pochází z anglického jazyka a jedná se o zkratku pěti počátečních písmen. Ta určují metodu, pomocí které lze stanovit, strukturovat a sledovat konkrétní manažerský cíl. Samotné slovo SMART představuje inteligenci a chytrost. SMART metoda spočívá ve stanovení cílů, pomocí kterých lze zaručeně dosáhnout úspěchu. 

V ideálním případě SMART metoda pomůže s organizací času a seberozvojem celé společnosti. Metoda se používá jak v menších firmách, tak v nadnárodních korporacích.  Využívají ji manažeři, podnikatelé, marketingové a reklamní agentury. Jak metoda funguje v praxi? Odpověď přináší dnešní článek.

SMART metoda – manažerská technika

S – písmeno S představuje slovo specific (specifický), cíl by měl být podle této charakteristiky přesně a jednoduše definovaný;

M – písmeno M představuje slovo measurable (měřitelný), jedná se o to, aby bylo možné posoudit, zda byl cíl splněn;

A – písmeno A představuje slovo achievable (dosažitelný), jedná se o to, aby bylo cíl reálně možné splnit;

R – písmeno R představuje slovo relevant (relevantní) což znamená, aby byl v souladu s ostatními plány společnosti;

T – písmeno T představuje slovo time (čas), znamená to, že cíl by měl mít časovou dotaci.

Cíl by měl být specifický

Prvním krokem je definice cíle. Cíl by měl být definovaný co nejpřesněji. Jedině přesný cíl se bude snadno plnit. Specifikovat svůj cíl je nejjednodušší položením několika základních otázek:

  • Jaký je náš záměr?

  • Čeho chceme dosáhnout?

  • Jak toho chceme dosáhnout?

  • Proč toho chceme dosáhnout?

  • Kdo se na dosáhnutí cíle bude podílet?

  • Jaké prostředky máme k jeho dosáhnutí?

Cíl by měl být měřitelný

Pro stanovení konkrétního cíle je důležité stanovit měřitelnost. Díky ní dokážete posoudit, zda jste na konci opravdu cíle dosáhli. Na základě jakých kritérií lze hodnotit úspěšnost cíle? Měřitelným údajem může být při spuštění webových stránek jeho návštěvnost. V případě prodeje je nejjednodušším měřitelným cílem počet prodaných výrobků. Hodnocení pokroku pomáhá zůstat soustředěný, splnit své termíny a z přiblížení se dostat k dosažení vašeho cíle.

Cíl by měl být dosažitelný

Cíle by měly motivovat. Důležité je proto nastavit cíl, který bude dosažitelný. Stanovit cíl, který představuje výzvu, ale zároveň je reálné ho splnit může být často těžký úkol. Položte si otázku, zda stojí jeho dosažení za vyložený čas, finanční prostředky a námahu. Propočítání dosažitelnosti je důležitým krokem stanovení cíle.

Cíl by měl být relevantní

Relevantní cíl je takový, který je pro podnikání přínosný a koresponduje s ostatními cíli a plány společnosti. Ujistěte se tedy, že vaše plány poženou každého kupředu, ale že jste stále zodpovědní za dosažení svého vlastního cíle. Otázky, které pomohou zjistit relevantnost cíle:

  • Proč jsme se do toho pustili?

  • Co nám to přinese?

  • Je to užitečné?

  • Je na to ten správný čas?

Cíl by měl být časově vymezený

Každá činnost má svou časovou dotaci. Cíl řízený SMART metodou se stává závazným pro určení časového horizontu. Časové vymezení si zpravidla stanovujete sami a to zpravidla takové, aby vás motivovalo k posunu vpřed a k jeho úspěšnému splnění, ale zároveň abyste na něm nestrávili příliš mnoho času.

SMART metoda

SMART metoda zahrnuje práci celého týmu

Rozšíření – metoda SMARTER

Při hledání inspirace pro stanovení metody SMART se můžete setkat s rozšířenější variantou této metody – SMARTER. Metoda je rozšířená o dvě doplněná písmena ER, co představují?

E – písmeno E představuje slovo evaluate (hodnocený), cíl by se měl po skončení časové dotace vyhodnotit;

R – písmeno R představuje slovo rewarded  (odměněný), na konci by měla následovat odměna.

Cíl by měl být hodnocený

I přesto, že jste cíl již splnili, tak práce s ním ještě nekončí. Jeho zpětné zhodnocení je nezbytné pro stanovení dalších cílů. Vyhodnocení cíle, ať už se jej povedlo nebo nepovedlo splnit, je důležitý krok pro další směr společnosti. Vyhodnocení pomáhá k tomu, abyste se vyvarovali chyb, kterých už jste se jednou dopustili. V případě, že byl cíl úspěšný, slouží jeho vyhodnocení jako motivace pro další činnost společnosti.

Cíl by měl být odměněný

Na konci by měla vždy čekat odměna. V případě, že se povedlo vytyčený cíl úspěšně splnit, neměli byste zapomenout odměnit sebe a všechny, co se na jeho splnění podíleli. Odměna nemusí být nutně finanční, ale třeba pochvala.