Personální audit je významným nástrojem pro zjištění stavu personálního řízení a fungování organizace. Díky němu lépe chápeme, jak efektivněji pracovat s lidmi a také objevujeme místa, která je potřeba ve společnosti zlepšit.

Co je personální audit

Personální audit je proces, analýza, která se zabývá posouzením aspektů v personalistice, jako je například personální řízení. Každý audit je zpracováván za určitým cílem, který není jen jeden. Mezi cíle auditu může patřit:

  • Získání komplexního přehledu o personální situaci ve společnosti.
  • Identifikace problémů a možností zlepšení a optimalizace procesů.
  • Optimalizace počtu lidí, kteří jsou kompatibilní se svou pracovní pozicí.

Personální audit můžeme ve společnosti využít, když potřebujeme zanalyzovat personální stav, zhodnotit pracovní prostředí a kulturu ve společnosti nebo například při zkoumání personálních procesů, jako je například nábor, zaškolování nebo rozvoj zaměstnanců. Vždy se personální audit vykonává s cílem najít slabá místa a efektivní postupy, jak fungování společnosti zlepšit.

Jednoduše řečeno je personální audit nástrojem, který nám pomáhá zhodnotit, plánovat a optimalizovat HR.

Jak personální audit probíhá?

K personálnímu auditu přistoupíme v případě, že chceme optimalizovat lidské zdroje, zvýšit výkonnost organizace nebo zlepšit systém řízení lidských zdrojů.

Vzhledem k tomu, že se jedná o proces, skládá se z několika hlavních kroků:

1.) Příprava

Během přípravy stanovujeme konkrétní cíle auditu. Co chceme zjistit a co budeme řešit. Dále sestavujeme skupinu lidí, kteří personální audit provedou, případně si můžeme najmout firmu, která se touto oblastí zabývá. Stanovíme si časový rozvrh a to, co je pro nás prioritou.

2.) Shromažďování informací a analýza

V této fázi získáváme data o personální situaci ve společnosti. Procházíme různé personální soubory, údaje o mzdách nebo výsledky hodnocení. Analyzujeme a vyhodnocujeme získané informace a porovnáváme je s cíli a strategií společnosti. V této části procesu zjišťujeme jaké jsou trendy a případné problémy spojené s personálním řízením.

Studujte kurz personalistiky 100% online

 

3.) Zpracování závěrečné zprávy

Následuje vytvoření zprávy o výsledcích auditu, která obsahuje veškeré dosažené informace a doporučení. Zabýváme se zde dalším postupem v rozvoji lidských zdrojů a zvýšením motivace. Sepsané výsledky prezentujeme vedení společnosti a všem, kteří jsou v této oblasti interesovaní.

4.) Implementace a aktualizace

Úspěšnost personálního auditu můžeme posoudit podle toho, pokud se podaří jeho závěry co nejdříve zavést do praxe. Pravidelně pak monitorujeme a vyhodnocujeme, jak se mění situace ve společnosti a jak jsou námi zvolená řešení efektivní. Personální audit není jednorázová událost, měli bychom jej pravidelně opakovat a udržet tak krok s vývojem společnosti a personálního řízení.

K čemu je personální audit prospěšný?

Výhod tohoto procesu můžeme nalézt hned několik:

Prvním benefitem, který personální audit přináší, je nalezení slabých míst, která jsou v personálním řízení. Zjistíme tak:

  • nedostatečné dovednosti zaměstnanců,
  • jestli existují nějaké problémy v oblasti náborů,
  • jestli je hodnocení výkonu účinné,
  • za jsou výsledky efektivně implementovány.

Druhou výhodou je zvýšení produktivity zaměstnanců, jelikož dochází ke zlepšení personálního řízení a pracovních podmínek. Celkově mají výsledky personálního auditu pozitivní vliv na zisk celé společnosti.

Třetí benefit se týká zvýšení transparentnosti v personálním řízení a dochází tak k lepšímu porozumění v řízení lidských zdrojů.

Optimalizace pracovních procesů je čtvrtým benefitem, který nám personální audit může přinést. Díky identifikaci toho, které z procesů jsou efektivní a které ne, můžeme provést potřebné změny a postupy optimalizovat.

V neposlední řadě nám pomáhá ovlivnit spokojenost zaměstnanců, jelikož umožňuje přijmout opatření potřebná ke zlepšení pracovního prostředí. Čím větší je spokojenost u zaměstnanců, tím lepší to má dopad na celkovou kulturu společnosti.