Personalistika – obor, který se zabývá náborem, osobním rozvojem či motivací zaměstnanců ve firmách. V dnešní době jsou lidské zdroje nejcennějším faktorem každé společnosti. Typický personalista nebo také HR pracovník řeší nábor nových zaměstnanců a vzdělávání současných zaměstnanců. Dále řeší rozdělování benefitů, pořádání teambuildingů a případně i propouštění zaměstnanců a s tím spojenou administrativu. V personalistice se velmi často opakují pojmy, které souvisí se zaměstnaneckou agendou. Dnešní článek vám vysvětlí slovník pojmů.

Áčko

Pojem, který představuje neomluvenou absenci na pracovišti během pracovní doby.

Agenturní zaměstnávání

Jedná se o situaci, kdy agentura práce jako zaměstnavatel disponující příslušným povolením dočasně, za úplatu přiděluje své zaměstnance v pracovním poměru nebo na dohodu o pracovní činnosti k výkonu práce u jiného zaměstnavatele.

Benefity

Jsou nástrojem při odměňování. Zaměstnavatel je poskytuje zaměstnanci nad rámec vyplacené mzdy. Jedná se o finanční, hmotné i časové odměny – příspěvek na penzijní připojištění, hotovostní příspěvek, dar, dodatečné dny dovolené. Jejich podobu neupravuje žádný zákon. Benefity mají pozitivní vliv na zvýšení produktivity a celkové loajality k zaměstnavateli.

CV

CV je latinskou zkratkou slov curriculum vitae, která znamenají životopis. Předložení CV je základním požadavkem všech zaměstnavatelů, kteří si vybírají nové zaměstnance. Životopis by měl být stručný, výstižný a přehledný. Všechny tyto požadavky splňuje strukturovaný životopis, který lze doplnit fotografií. Ve většině případů se k CV přikládá i motivační dopis.

Digitalizace

Pojem, který je v posledních letech v HR velmi používaný. S příchodem digitalizace se totiž mění nejen pohovory, ale i následné vzdělávání zaměstnanců. Příkladem jsou sociální sítě a servery pro inzerci nových pracovních míst. Skype, ZOOM nebo Microsoft Teams pro video pohovory a následné vzdělávání zaměstnanců. Digitalizace je zkrátka pojem, pod kterým si lze představit veškeré nové technologie.

E-learning

S předchozím pojmem úzce souvisí e-learning. Je to výuka a certifikace zaměstnanců za pomocí výpočetní techniky a internetu.

Feedback

Nástroj, který pomáhá získat zpětnou vazbu od zaměstnanců. Nejčastěji jde o metodu anonymního hodnocení k níž se využívají dotazníky.

Personalistika

Personalista nebo také HR pracovník řeší nábor nových zaměstnanců a vzdělávání současných zaměstnanců

Home office

Označení pro práci z domova. Jedná se o formu flexibilního pracovního poměru, když zaměstnanec pracuje mimo sídlo společnosti. Může tak pracovat každý den, nebo v kombinaci s docházkou do sídla zaměstnavatele. Formu home office má každá společnost nastavenou jinak. Lze ji poskytovat jako benefit, u některých společností se jedná o běžnou praxi, u některých je možná jen v omezeném množství, v jiných společnostech se neuplatňuje vůbec.

Komunikace

Jedna z nejdůležitějších činností personalisty. Správná komunikace zajistí, že zaměstnanci budou mít potřebné informace nejen o své práci, ale také o dění ve společnosti. Lze využít synchronní komunikaci, která funguje na základě okamžité reakce – telefonování, videokonference, osobní hovor. A asynchronní komunikaci, kdy si příjemce zvolí čas seznámení se s novinkami sám – nejčastěji e-mail.

Leadership

Je pojem, o kterém se v personalistice mluví hlavně ve spojitosti se schopností vést tým lidí, které by měl mít vedoucí/ lídr. Leadership je proces, při kterém tzv. lídr určuje směr, kterým se mají jeho podřízení vydat. V tomto pojetí není leadership nejen o nadřazenosti, ale i ukázkou opory a správného příkladu pro své podřízené.

Mentoring

Moderní metoda vzdělávání zaměstnanců na pracovišti. Je založena na tom, že zkušený pracovník, v tomto případě mentor, má na starosti nového kolegu a pravidelně ho vzdělává, předává zkušenosti a začleňuje ho do pracovního procesu.

Onboarding

Se začleňováním a vzděláváním nového zaměstnance pomáhá i adaptační proces zvaný onboarding. Jedná se o systematické začlenění nového zaměstnance do firemní kultury. Nejprve se seznámí s personálním oddělením, poté i s jeho nadřízeným a kolegy. Jde i o seznámení s prostředím, potřebnou dokumentací a pracovními procesy. Správně nastavený onboarding pomáhá s rychlejším začleněním nového zaměstnance a tudíž i rychlejším zapojením do pracovního procesu s výsledky.

Skills

Pojem, který se v personalistice často využívá a představuje dovednosti a znalosti uchazeče, které jsou potřeba pro výkon dané činnosti. Dělí se na soft skills a hard skills. Mezi soft skills/měkké dovednosti patří komunikační schopnosti, sebereflexe, organizační schopnosti apod. Mezi hard skills/tvrdé dovednosti patří schopnost pracovat s určitým typem stroje, počítačovým programem, nebo znalost cizího jazyka či řidičské dovednosti.

Teambuilding

Všeobecný výraz pro aktivity, které se využívají ke zlepšení společenských vztahů mezi členy pracovního týmu i celé společnosti při plnění společných úkolů. Organizaci má nejčastěji na starosti právě personalista.