Rozvoj a zdokonalování dovedností je v dnešním pracovním prostředí klíčový.  Zaměstnavatelé si více uvědomují výhod, které přináší podpora rozvoje dovedností svých pracovníků. Jednou z cest, jak dosáhnout zvýšení jejich odbornosti, je uzavření dohody o zvýšení kvalifikace. V následujících řádcích se podrobněji zabýváme tím, co tato dohoda přesně znamená, kdy můžete rozšířit jako zaměstnanec svou kvalifikaci a jak postupovat, pokud váš zaměstnavatel nevyužívá vašich nově získaných dovedností.

Uzavření dohody o zvýšení kvalifikace

Dohoda o zvýšení kvalifikace je smluvní dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, ve které se dohodnou na rozšíření kvalifikace. Tato dohoda obvykle stanoví dovednosti, které zaměstnanec bude rozvíjet a také podmínky a postupy, kterými tyto dovednosti budou dosaženy. Dohoda může zahrnovat například účast na školeních, absolvování kurzů nebo získání certifikací.

Cílem kvalifikační dohody je především ochrana zaměstnavatele. Písemná dohoda má zajistit to, aby zaměstnavatel dostal náhradu vynaložených nákladů na zvýšení nebo prohloubení kvalifikace zaměstnance. A to v případě, že ji nedokončí, nebo předčasně opustí zaměstnání po jejím absolvování.

Kdy může zaměstnanec rozšířit svou kvalifikaci?

Možnosti pro rozšíření kvalifikace zaměstnanců se mohou lišit na základě dostupných příležitostí a rozhodnutích zaměstnavatele. Obecně platí, že si můžete rozšířit kvalifikaci kdykoliv, pokud jste ochotni tomu věnovat čas a úsilí. Mnoho firem nabízí zaměstnancům různé výhody, jako jsou stipendia, školení na pracovišti nebo možnost účasti na odborných konferencích. Je vhodné se poradit se svým nadřízeným nebo HR oddělením, abyste zjistili, jaké možnosti jsou k dispozici ve vaší společnosti. 

Co přesně znamená kvalifikace zaměstnanců? 

Kvalifikace zaměstnanců je soubor dovedností, vzdělání a zkušeností, které zaměstnanec zužitkuje ve svém pracovním prostředí. Může se jednat o akademickou kvalifikaci, jako je vysokoškolský titul, nebo o praktické dovednosti a certifikáty získané během pracovní kariéry. Zaměstnavatelé často požadují určitou kvalifikaci pro konkrétní pracovní pozice, proto je důležité udržovat své dovednosti a znalosti stále aktuální.

Co když zaměstnavatel nevyužívá rozšířené kvalifikace zaměstnance? 

I když si rozšíříte svou kvalifikaci, zaměstnavatel nemusí vždy plně využívat vaše nově získané dovednosti. Existuje několik možností, jak se s tímto problémem vypořádat:

Komunikujte se svým nadřízeným: Diskutujte se svým nadřízeným o své rozšířené kvalifikaci a představte mu, jak může zefektivnit vaší práci. Buďte konkrétní a představte konkrétní projekty nebo úkoly, ve kterých můžete využít své nové znalosti. 

Hledejte příležitosti sami: Pokud to vaše firma umožňuje, hledejte si příležitosti sami. Můžete se přihlásit do projektů, které vyžadují vaše nové dovednosti.

Hledání nové pracovní pozice: Pokud váš současný zaměstnavatel stále nevyužívá vaší rozšířené kvalifikace a cítíte, že vaše schopnosti nejsou plně oceněny, poohlédněte se jinde. Zvažte hledání nové pracovní pozice. Tento krok však pečlivě zvažte, aby nedošlo k porušení dohody o zvýšení kvalifikace.

Porušení dohody o zvýšení kvalifikace

Uzavření tzv. dohody o zvýšení kvalifikace upravují zejména § 234 a 235 zákoníku práce. Touto dohodou se zaměstnavatel zavazuje poskytnout zaměstnanci možnost rozšířit nebo prohloubit si kvalifikaci. To vše výměnou za závazek zaměstnance setrvat v pracovním poměru po předem stanovenou dobu. Pokud tento závazek zaměstnanec nesplní, je povinen uhradit náklady na rozšíření kvalifikace.

dohoda o zvýšení kvalifikace

Kvalifikace zaměstnanců je soubor dovedností, vzdělání a zkušeností, které zaměstnanec zužitkuje ve svém pracovním prostředí.

Rozdíl mezi prohlubováním a zvyšováním kvalifikace

Prohlubování a zvyšování kvalifikace jsou dva pojmy, které se často používají ve spojitosti s rozvojem dovedností a znalostí zaměstnanců. Přestože se jedná o pojmy podobné, je mezi nimi značný rozdíl. 

Prohlubování kvalifikace se zaměřuje na rozšíření a prohloubení stávajících dovedností a znalostí zaměstnance v oblasti, ve které má již kvalifikaci. Jedná se o zdokonalování a rozšiřování dovedností ve stejném oboru. Zaměstnanec se soustředí na získání pokročilejších znalostí a dovedností, které mu umožní lépe plnit své stávající pracovní povinnosti a poskytovat vyšší kvalitu výkonu práce. Prohlubování kvalifikace může zahrnovat například absolvování specializovaných kurzů, školení zaměřených na konkrétní techniky nebo postupy a získávání dalších certifikací v dané oblasti. 

Na druhou stranu zvyšování kvalifikace se týká získávání nových dovedností a znalostí. Je to kvalifikace v odlišném nebo souvisejícím oboru, ve kterém zaměstnanec ještě nemá zkušenosti. Zaměstnanec se zaměřuje na získání nových dovedností, které mu umožní přejít do jiného pracovního prostředí, plnit práci na nové pracovní pozici nebo se zapojit do jiného odvětví. Zvyšování kvalifikace může zahrnovat studium nového oboru, absolvování kurzů nebo získání nových certifikací.

Studujte rekvalifikační kurzy

 

Zatímco prohlubování kvalifikace se zaměřuje na posilování dovedností ve stávajícím oboru, zvyšování kvalifikace se zaměřuje na rozšíření dovedností a znalostí do nových oblastí. Oba tyto přístupy jsou cenné pro profesní růst zaměstnance a mohou přinést přidanou hodnotu jak zaměstnanci, tak i zaměstnavateli. Volba mezi prohlubováním a zvyšováním kvalifikace závisí na osobních cílech zaměstnance, ale i na potřebách zaměstnavatele. 

Závěr

Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance představuje skvělou příležitost pro osobní a profesní růst. Poskytuje zaměstnancům možnost rozvíjet své schopnosti a získávat nové dovednosti, což přináší výhody jak zaměstnancům, tak i zaměstnavatelům. Pokud máte zájem o rozšíření své kvalifikace, obraťte se na svého nadřízeného nebo HR oddělení a zjistěte, jaké máte možnosti. Nebojte se investovat do svého rozvoje a otevřít tak nové příležitosti ve své kariéře.