Pracovník, který se označuje jako HR nebo personalista, je člověk, se kterým se většina lidí setkává při pracovním pohovoru a následně při podepisování pracovní smlouvy, ale i při podávání výpovědi. Zkratka HR je zkratkou Human Resources, což v překladu znamená lidské zdroje. HR pracovníci mají totiž na starosti řízení zaměstnanců. Podrobně se na náplň jejich pracovní pozice podíváme v následujících řádcích.

Náplň práce HR pracovníka

Pracovní pozice personalisty a HR vznikla na počátku 20. století. Z počátku zahrnovala převážně administrativu – evidování pracovních smluv a vyplácení mezd. V dnešní době je moderní personalista součástí manažerského týmu a může se efektivně zapojit do dění ve společnosti. Jak už jsme zmínili v úvodu, stále se jedná o práci s lidskými zdroji, a proto HR pracovník řeší nábor nových lidí, vzdělávání současných zaměstnanců, rozdělování benefitů, pořádání teambuildingů a případně i propouštění zaměstnanců a s tím spojenou administrativu.

Nábor nových zaměstnanců

HR pracovník je součástí manažerského týmu. Má díky tomu přehled o procesech ve společnosti, o jejich krátkodobých i dlouhodobých cílech a podle toho přizpůsobuje i první položku své náplně práce, a to je nábor nových pracovníků.

V případě, že se firma vyvíjí a zakázky přibývají, tak s pomocí manažerů začíná HR pracovník analyzovat pracovní trh a sestavovat požadavky na nového zaměstnance. HR pracovník má na starosti tvorbu pracovních inzerátů a reakce na ně. Pracuje s životopisy uchazečů a zve si je na přijímací pohovor. Cílem je najít nového zaměstnance, který má požadované znalosti, dovednosti a cíle společnosti se s jeho schopnostmi jednoduše pojí.

Péče o stávající zaměstnance

Poté, co personalista s novým zaměstnancem podepíše pracovní smlouvu, je jeho úkolem o nového zaměstnance, ale i o ty stávající, nadále pečovat. Jde především o motivaci a vytvoření příjemného pracovního prostředí.

Dobrým předpokladem pro kvalitní zaměstnance je jejich vzdělávání a rozvoj. HR pracovník vybírá vzdělávací programy, které se hodí pro danou pracovní pozici. HR pracovník je i často člověk, který se podílí na stanovení výše mzdy pro danou pracovní pozici. Připravuje zaměstnanecké výhody, které mohou být ve formě finanční odměny, ale i ve formě poukázek, darů apod.

HRista se podílí společně s vedením společnosti na tvorbě pravidel firemní kultury a následně dohlíží na jejich dodržování. Personalista se stará o stmelování kolektivu formou teambuildingu, jehož přípravu má často na starosti.

V neposlední řadě se personalista stará i o případné srovnání osobních konfliktů na pracovišti. HR pracovník by měl zkrátka fungovat jako tzv. zpovědnice a bezpečný přístav pro zaměstnance, na který se zaměstnanec může kdykoliv obrátit se svými požadavky a dotazy.

HR pracovník

HR oddělení vybírá nového zaměstnance

Administrativní činnost

Kromě již zmíněného náboru a následné péče o zaměstnance, je náplní HR pracovníka práce s firemními dokumenty.

  • Kontroluje pracovní smlouvy, zda jsou v souladu se zákonem a obsahují všechny podstatné náležitosti,
  • kontroluje evidenci docházky na pracoviště,
  • komunikuje se zdravotní pojišťovnou a Českou správou sociálního zabezpečení,
  • účastní se porad s vedením firmy,
  • připravuje podklady pro hodnocení pracovníků,
  • oznamuje zaměstnancům podstatné změny a důležité události,
  • má na starosti školení o bezpečnosti práce.

Vlastnosti úspěšného HR pracovníka

Tím, že je pracovník HR oddělení prvním člověkem, kterého potenciální zaměstnanec vidí, měl by udělat co nejlepší dojem, protože odráží celkovou kulturu společnosti. Pracovník HR oddělení by měl mít dobré komunikační dovednosti, měl by být empatický a hodně mu pomůže i znalost řeči těla a celkový odhad na lidi. Sám personalista musí být zaměřený na výsledky společnosti. V případě, že bude chtít, aby společnost prosperovala snáz se mu budou hledat vhodní zaměstnanci, kteří cíle společnosti budou plnit. V neposlední řadě musí své práci rozumět, pravidelně se vzdělávat – reagovat na nové trendy a možnosti.