Podpora v nezaměstnanosti se v letošním roce bude pravděpodobně týkat čím dál více lidí vzhledem k vývoji minulého i letošního roku. Zjistěte vše přehledně na jednom místě o podpoře v nezaměstnanosti: jaká je její výše pro rok 2021, jak o ni zažádat a kdo na podporu nemá nárok?

Co je podpora v nezaměstnanosti a jaký je její cíl?

Podpora v nezaměstnanosti, kterou také lidé mylně nazývají příspěvkem v nezaměstnanosti, je sociální dávka vyplácená státem, a to pravidelně každý měsíc. Slouží k překlenutí nepříjemného období, kdy se ocitnete bez práce a hledáte si nové zaměstnání. Lidé, kteří ztrátou zaměstnání přišli o své pravidelné příjmy, tak mají možnost zaplatit alespoň základní náklady na život a přečkat toto složité období.

Pro čerpání podpory musíte být zaregistrováni na příslušném úřadu práce a čerpat lze pouze po nezbytnou dobu, než si opět najdete zaměstnání. Její čerpání je navíc podmíněno striktními podmínkami, které musíte splňovat. Jaké podmínky máme na mysli?

Podmínky čerpání podpory v nezaměstnanosti

Pro získání podpory v nezaměstnanosti nestačí dokázat, že jste se ocitli v situaci bez příjmů ze zaměstnání. Podpora je určena pouze lidem, kteří aktivně hledají nové pracovní místo a ne těm, kteří jsou nezaměstnaní dobrovolně. Proto pro čerpání dávky musíte splňovat následující podmínky:

1/ Evidence uchazečů o zaměstnání na příslušném úřadu práce

První a velmi důležitou podmínkou je registrace do evidence uchazečů o zaměstnání. V momentě, kdy ztratíte své dosavadní zaměstnání, můžete zamířit na příslušný úřad práce, pod který spadáte. Tam vyplníte Žádost o zprostředkování zaměstnání. Díky této žádosti vás úřad práce zařadí do evidence uchazečů o zaměstnání.

Úřad práce vám může doporučit volné pracovní pozice, které odpovídají vaší kvalifikaci. To neznamená, že vy nemusíte sami aktivně hledat práci. Právě naopak, měli byste se snažit najít vhodnou pozici pro vás, rozesílat životopisy a chodit na pohovory nezávisle na tom, zda se jedná o nabídku z úřadu práce. Anebo využijte čas k absolvování rekvalifikace v oboru s lepším uplatněním na trhu práce.

Do této evidence může být zaregistrována pouze fyzická osoba, která splňuje zákonem dané podmínky.

Možná vás již napadlo, zda si můžete při nezaměstnanosti najít alespoň brigádu nebo jiný přivýdělek, který by vám ulehčoval tuto nelehkou situaci. Zařazení do evidence uchazečů nebrání tomu, najít si tzv. nekolidující zaměstnání. Takové zaměstnání je podmíněno následujícím:

  • jedná se o výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, kdy měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo
  • výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, jestliže měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

2/ Povinná doba důchodového pojištění

Druhou podmínkou, kterou je nutné splnit pro čerpání podpory v nezaměstnanosti, je povinná doba důchodového pojištění. Na tu dosáhnete pokud jste byli zaměstnání nebo se zabývali jinou výdělečnou činností alespoň 12 měsíců za poslední dva roky před zařazením do evidence.

Podmínku potřebné doby pojištění lze získat také pomocí tzv. náhradních dob, kam patří například doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, péče o dítě do čtyř let, doba výkonu veřejné služby, příprava osoby se zdravotním postižením k práci či dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací a další.

Jaká je výše podpory v nezaměstnanosti pro rok 2021?

Výše podpůrné dávky není fixní pro všechny, ale odvíjí se dle měsíčního průměrného čistého výdělku v posledním zaměstnání před registrací do evidence. Částka, kterou pobíráte od státu, se také mění v průběhu času. Nejprve pobíráte celou výši dávky a čím déle setrváváte na úřadu práce, tím menší procento dávky dostáváte, až se můžete dostat na úplnou nulu. Stát tímto krokem “motivuje” k aktivnímu hledání práce. Čas můžete využít např. k dalšímu vzdělávání.

Do dvou měsíců se tedy jedná o 65 % z průměrného měsíčního výdělku, od druhého do čtvrtého měsíce nezaměstnanosti výše činí 50 % a po zbývající dobu už jen 45 %.

Pokud jste však zaměstnání ukončili sami bez vážného důvodu nebo pomocí dohody se zaměstnavatelem, máte nárok pouze na 45 % z průměrného měsíčního čistého příjmu od samého začátku.

Podpora v nezaměstnanosti pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)?

Také osoby samostatně výdělečně činné mají samozřejmě nárok na podporu v nezaměstnanosti, avšak pouze pokud si platili dobrovolné důchodové pojištění alespoň po dobu 12 měsíců za poslední 2 roky. Výše dávky se u těchto podnikatelů vypočítává z měsíčního vyměřovacího základu. Procenta zůstávají i v tomto případě stejná jako u klasických zaměstnanců.

Jaká výše podpory čeká na studenty a pracovníky na dohody?

Na podporu v nezaměstnanosti mají nárok také studenti, kteří během kombinovaného nebo dálkového (nikoli prezenčního) studia zároveň také pracovali. Ze svého výdělku musí opět odvádět sociální pojištění. Zda se jedná o výdělek na hlavní pracovní poměr nebo dohodu už nehraje významnou roli. Prezenční studenti do 26 let však mají smůlu, z hlediska zákona jsou považováni za neopatřené děti.

Pracovníci na dohody taktéž mohou žádat o sociální dávku, samozřejmě za předpokladu, že ze svého zisku odváděli sociální pojištění. Zda ze své dohody odvádíte sociální pojištění můžete mimo jiné zjistit dle výše měsíčního výdělku. U dohody o pracovní činnosti neboli DPČ musí přesáhnout 3000 Kč měsíčně.  U dohody o provedení práce neboli DPP dokonce 10 000 Kč.

Mohu čerpat podporu v nezaměstnanosti i přesto, že nemohu doložit příjem?

Ve výjimečných případech se stává, že žadatel o podporu z nějakého důvodu nemůže doložit svůj dosavadní příjem, například kvůli bankrotu zaměstnavatele a podobně. I v takovém případě má nárok na sociální dávku a její výše se bude odvíjet od průměrné mzdy v ČR. Ovšem hodnota procent se bude lišit. Do dvou měsíců máte nárok na 15 % podpory z průměrné mzdy, od druhého do čtvrtého měsíce na 12 % a od čtvrtého měsíce již jen na 11 %. Neschopnost doložit příjmy však nesmí být zapříčiněna vaší vinou.

Tip! Přečtěte si návod, jak podat žádost o podporu v nezaměstnanosti.