Organizační složka představuje pobočku zahraničního podniku nebo samostatnou jednotku mateřského podniku, která je umístěna na území České republiky. Jejím úkolem je provádět určitou část podnikatelské činnosti, rozšiřovat tržní přítomnost mateřského podniku a zajišťovat komunikaci se zákazníky, obchodními partnery a orgány státní správy.

Co je to organizační složka podniku?

Organizační složka není samostatnou právnickou osobou, ale funguje jako součást mateřského podniku. Z tohoto důvodu nese mateřský podnik odpovědnost za závazky, které organizační složka vytvoří. Organizační složka však má určitou míru samostatnosti, může například uzavírat smlouvy, vykonávat podnikatelské aktivity, zaměstnávat pracovníky a zastupovat mateřský podnik.

Legislativní požadavky

Založení organizační složky vyžaduje registraci u příslušného českého rejstříkového soudu a splnění určitých administrativních a právních požadavků. Mezi ně patří například povinnost mít v organizační složce svého statutárního zástupce, který je oprávněn jednat jménem mateřského podniku a povinnost uvádět určité informace o organizační složce ve veřejných rejstřících.

Čím se organizační složka vyznačuje?

Organizační složka nebo také odštěpný závod je právní forma, kterou podnik může zvolit pro svou činnost. Odštěpný závod se vyznačuje tím, že představuje oddělenou organizační jednotku mateřského podniku, která je umístěna na jiném místě než mateřský podnik. Jejím účelem je provádět určitou část podnikatelské činnosti mateřského podniku nebo rozšířit jeho tržní působnost na jiné území.

Možnosti vedení účetnictví pro organizační složky 

Paralelní účetnictví

V případě, že se organizační složka nachází mimo ČR, vede své vlastní účetnictví v zemi, kde je zřízena. Zřizovatel vede účetnictví za sebe ve svém systému. Ve zřizovatelově účetnictví se vytvoří středisko, které odděluje účetnictví organizační složky. Tím se umožňuje oddělené sledování plnění a generování sestav pro obě složky.

Studujte kurz účetnictví

 

Načítání dat

Účetnictví organizační složky je vedeno samostatně a následně se přenáší do účetnictví zřizovatele na základě načtení položek, obratů nebo konečných stavů. Převod dat se obvykle provádí měsíčně a zahrnuje jednotlivé účetní případy za sledované období.

Pokud zřizovatel zvolí metodu načítání obratů, položek a stavů při převodu účetnictví organizační složky, je nutné dbát na správné použití přepočítacího kurzu. Existuje několik možností ohledně toho, jaký kurz by měl být použit:

  1. Položky dlouhodobého majetku, včetně oprávek, opravných položek a nákladů na prodej majetku, by měly být přepočteny kurzem platným v době zařazení majetku do účetnictví. Zde se může objevit komplikace, protože datum zařazení majetku může být shodné s datem jeho nákupu.
  2. Stavy, obraty a položky na účtech majetku a závazků, například pohledávky, závazky a peněžní prostředky, by měly být přepočteny kurzem platným na konci sledovaného období.
  3. Stavy, obraty a položky na aktivních a pasivních účtech, které nebyly zmíněny v předchozích bodech, by měly být přepočteny kurzem platným v době uskutečnění účetního případu.
  4. Stavy, obraty a položky na výsledkových účtech, které nespadají do žádného z uvedených bodů, by měly být přepočítány pomocí průměrného kurzu za sledované období. Zde je však prostor pro diskusi, protože zákon o účetnictví povoluje použití buď kurzu platného v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo pevného kurzu stanoveného účetní jednotkou podle České národní banky.

Převod účetnictví

Při převodu účetnictví je důležité mít podrobnou dokumentaci, která popisuje postupy pro zachycení organizační složky v účetnictví zřizovatele. Tím se minimalizuje riziko chyb a zkreslení účetních sestav. Doporučuje se vytvoření interní směrnice, která obsahuje popis jednotlivých účetních případů v organizační složce a postupů pro převod do účetnictví zřizovatele.

Je důležité zvolit metodu převodu účetnictví organizační složky, která nejlépe odpovídá specifickým potřebám a podmínkám dané organizace. Je vhodné se poradit s odborníky na účetnictví, právo a daňové předpisy, aby se zvolila optimální strategie.

Převod účetnictví organizační složky musí být proveden systematicky a pečlivě.

Další aspekty převodu účetnictví organizační složky 

Daňové předpisy

Při převodu účetnictví je nutné dodržet daňové předpisy a zákony. Je třeba zvážit, zda je vhodné provést převod na začátku daňového období nebo na konci. Odpovědností organizace je zajistit soulad s platnými daňovými předpisy a případně konzultovat s daňovým poradcem.

Právní aspekty

Je třeba zvážit právní aspekty převodu účetnictví organizační složky, včetně dodržení veškerých právních povinností a stanovení odpovědnosti za převod dat.

Systémové požadavky

Převod účetnictví vyžaduje vhodný účetní software, který umožní import dat z organizační složky do účetnictví zřizovatele. Je třeba zohlednit technické a systémové požadavky a případně provést přizpůsobení nebo integraci existujících systémů.

Kontrolní mechanismy

Je vhodné navrhnout kontrolní mechanismy, které umožní ověření přesnosti a úplnosti převodu účetnictví. Kontrolní procesy by měly být nastaveny tak, aby minimalizovaly riziko chyb a zajišťovaly soulad s předepsanými postupy.

Je důležité, aby byl převod účetnictví organizační složky proveden systematicky a pečlivě, s dodržením předepsaných postupů a vyhodnocením rizik. Spolupráce s odborníky a dodržování platných právních a daňových předpisů je klíčová pro úspěšný převod účetnictví.