Vykonáváte-li podnikatelskou činnost jako fyzická či právnická osoba, nepodceňujte své povinnosti vůči placení DPH. Pojďme si shrnout, kdo je plátce DPH, kdy se jím musíte (nebo můžete dobrovolně) stát a za jakých podmínek.

Kdy je povinná registrace k DPH?

Obecně je základní podmínkou pro registraci k DPH překročení limitu obratu stanoveného zákonem. V současnosti platí, že podnikatel musí překročit obrat 1 milion korun českých za posledních 12 měsíců (po sobě jdoucích), aby pro něj vznikla povinnost registrace k DPH. Výše obratu se počítá např. z dodání zboží, poskytnutí služby, převodu či pronájmu nemovitosti apod. s místem plnění v tuzemsku.

Registrace k DPH musí být provedena do 15 dnů po měsíci, v němž došlo k překročení limitu 1 000 0000 Kč.

Pozor na to, že je daná lhůta poměrně krátká. Je tedy nutné předvídat dopředu (s dostatečným časovým předstihem), že k překročení limitu může dojít a připravit se na tuto skutečnost.

Např. K překročení obratu dojde v dubnu 2021. 15. května 2021 je registrace k DPH, následně se podnikatelský subjekt stává plátcem DPH od 1. června 2021.

Pozor! V přihlášce u registrace k DPH (dani z přidané hodnoty) uveďte i veškerá čísla bankovních účtů, která používáte pro podnikání. Pro nově registrované ekonomické subjekty platí, že se stávají měsíčními plátci DPH. Mohou však požádat i o zdaňovací období každé kalendářní čtvrtletí. Obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok však nesmí přesáhnout 10 milionů korun českých.

Při změně zdaňovacího období je nutné, aby plátce oznámil změnu správci daně, a to nejpozději do konce ledna příslušného kalendářního roku.

Výhody plátce DPH i nevýhody

Kdo je plátce DPH? Již na začátku podnikání si můžete vybrat, zda se stanete plátcem DPH. Odůvodnění je však nutné sdělit správci daně a vyčkat na schválení žádosti. Pro dobrovolné plátcovství doložte, kdo budou vaši zákazníci – zda se bude jednat o plátce DPH v podobě firem a B2B prodeje, anebo budete své zboží či služby nabízet konečným spotřebitelům, jež jsou povětšinou neplátci DPH.

Hlavním důvodem pro dobrovolné plátcovství DPH je očekávaný rozvoj podnikání. Jestliže jako podnikatel očekáváte, že k překročení milionové hranice dojde velmi rychle, má smysl se registrovat jako plátce DPH rovnou. Od začátku tak budete mít jasně nastavené administrativní náležitosti.

A jaké jsou další výhody pro plátce DPH?

  • Plátce DPH může uplatnit daň rovnou na vstupu, např. při nákupu zboží, materiálu či dlouhodobého majetku k podnikání.
  • Podnikatelé, kteří se stanou plátci později, mohou uplatnit DPH na vstupu dodatečně po registraci k DPH. Mohou tak učinit v daňovém přiznání a nárokovat si odpočet plnění za období 12 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se stali plátcem. Plnění však musí být součástí jejich obchodního majetku.

Příklad! Prodejce tonerů do tiskáren

Pan Veselý je majitelem menšího obchodu s originálními i kompatibilními tonery do tiskáren. Veškeré zboží nakupuje od firmy Levné tonery s.r.o., která je plátce DPH. Pro lepší porovnání variant plátcovství je zisk stanoven na rovných 100 Kč. Tučně jsou vyznačeny ceny pro zákazníka.

Situace A versus B
Pan Veselý Plátce Neplátce Plátce Neplátce
Zákazník Neplátce Plátce
Levné tonery s.r.o. (dodavatel) 121 121 121 121
Náklady/výdaje 100 121 100 121
DPH na vstupu 21 0 21 0
Prodejní cena včetně DPH 242 221 242 221
Prodejní cena bez DHP 200 221 200 221
DPH na výstupu 42 0 42 0
Výsledek hospodaření/zisk 100 100 100 100

1) Situace A – tonery si v e-shopu pana Veselého objednávají koncoví spotřebitelé do svých domácností, jsou neplátci DPH.

Běžné spotřebitele zajímá především cena a kvalita. Cenu si pak porovnávají ve více e-shopech v cenových srovnávačích. V případě, že bude pan Veselý plátce DPH, tak mu zákazník zaplatí 242 Kč. Kdyby byl pan Veselý neplátce DPH, může zákazníkovi nabídnout prodejní cenu 221 Kč při zachování stejné výše zisku, tedy 100 Kč. Anebo má druhou možnost, prodá zboží za 242 Kč, ale jelikož je neplátce DPH, zůstane mu zisk ve výši 121 Kč. Pan Veselý může výhody neplátcovství DPH využívat až do doby, kdy jeho obrat překročí stanovený limit.

2) Situace B – pan Veselý tonery pravidelně dodává do škol a obchodních firem, převážně jsou to plátci DPH.

Obchodní společnosti se zajímají o cenu bez DPH, jelikož daň z přidané hodnoty si budou moci zahrnout do nákladů. Pan Veselý, jako neplátce DPH, bude pro firmy, které platí DPH, příliš drahý. Pro zachování zisku 100 Kč by musel pan Veselý prodat zboží firmě za 242 Kč. Pravděpodobně pak tyto firmy dají přednost konkurenci, tedy plátcům DPH. Kdyby byl pan Veselý plátcem daně z přidané hodnoty, cena pro firmy by byla dokonce jen 200 Kč.

Shrnutí – kdo je plátce DPH

  • Základní podmínka pro povinnou registraci k DPH je překročení obratu 1 000 000 Kč za posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.
  • Registrace k DPH musí být provedena do 15 dnů po měsíci, ve kterém dojde k překročení výše uvedeného limitu.
  • Kdo je plátce DPH? Respektive komu se vyplatí jím být, anebo kdo má povinnost se zákona se jím stát? Rozhodněte se podle toho, kdo jsou vaši zákazníci – plátci DPH / neplátci DPH.