V tomto článku se dozvíte, co rekvalifikace je. Zda a jaké možnosti získání rekvalifikačního kurzu se vztahují na vás. Zjistíte, o které rekvalifikační kurzy zdarma je největší zájem a jak vám pomohou zlepšit uplatnění na pracovním trhu. Rekvalifikace vám pomůže získat kvalifikaci pro novou práci, nebo v případě upevnění znalostí může pomoci udržet stávající pracovní pozici.

Tip! Nejspolehlivější cesta k rekvalifikaci zdarma vede přes úřad práce. Existují ale i další možnosti.

Co to je rekvalifikace

Rekvalifikací rozumíme:

 • Získání nové kvalifikace
 • Rozšíření nebo prohloubení stávající kvalifikace
 • Obnovení kvalifikace

Podmínky pro rekvalifikaci stanovené úřadem práce

 • Je potřeba být v jeho evidenci jako uchazeč či zájemce o zaměstnání.
 • U každého kurzu úřad stanoví, jaké vstupní kvalifikační předpoklady musíte splnit (někdy je požadován určitý stupeň vzdělání, než budete připuštěni do rekvalifikačního kurzu, toto vzdělání je třeba doložit dle požadavků úřadu).
 • Je třeba brát ohled na to, jaké požadavky jsou na výkon samotné profese, které se chcete po ukončení rekvalifikace věnovat. Zde je třeba zvážit zejména zdravotní a jiná omezení.
 • Musíte také splnit požadavek potřebnosti. Tzn. že se stávající kvalifikací se vám dlouhodobě nedaří pracovní místo získat.
 • Vybraný rekvalifikační kurz musí prokazatelně vaše šance na získání zaměstnání zvyšovat.

Kdy je pro vás rekvalifikační kurz zdarma

Úřad práce hradí kurzovné za uchazeče pouze, pokud jej na tuto rekvalifikaci doporučí. Na úhradu nákladů rekvalifikačního kurzu není právní nárok. Pak následuje sepsání písemné dohody o rekvalifikaci. Součástí takové dohody je závazek uchazeče či zájemce o zaměstnání, že tento kurz dokončí. Souhlasí také s tím, že po absolvování rekvalifikačního kurzu zdarma, resp. rekvalifikačního kurzu hrazeného úřadem práce, nastoupí na adekvátní pracovní pozici. Nesmí ji odmítnout. Poruší-li uchazeč tyto dvě podmínky, uhradí si zpětně kurzovné sám.

A jak při žádosti o rekvalifikační kurz zdarma postupovat?

Jste zájemce o zaměstnání registrovaný na úřadu práce? Obraťte se přímo na svého zprostředkovatele. Případně navštivte referát zaměstnanosti, kde vám pomohou o zvolenou rekvalifikaci zažádat. Na tomto referátu vám také vysvětlí specifické požadavky pro vstup do kurzu.

Sdělí vám kompletní podmínky pro přijetí a jaké doklady musíte doložit. Pak je již na schvalovací komisi, zda proplacení kurzu schválí. Doba, kterou má na schválení je jeden  měsíc. Komise zohledňuje zejména zlepšení budoucího uplatnění na trhu práce a přínos rekvalifikačního kurzu pro daného uchazeče.

Všichni uchazeči mají ze zákona možnost vlastního výběru rekvalifikačního kurzu. Je pouze omezena částka, kterou úřad investuje do rekvalifikace jednoho uchazeče po dobu tří let. Tato částka činí maximálně 50 000 Kč.

rekvalifikacni_kurzy_zdarma

O jaké rekvalifikační kurzy je zájem?

Dlouhodobě je velký zájem o rekvalifikační kurzy z oblasti ekonomie, účetnictví, mzdové a daňové agendy. Poptávka je také po kurzech z oblasti podnikání a managementu. Značný zájem je o kurzy personalistiky a rovněž o rekvalifikační kurzy administrativních pracovníků. V poslední době vzrůstá počet zájemců o studium marketingu a z technických oborů o programování. Mezi stálice patří rekvalifikační kurzy na maséry a pedikéry.

Během několika měsíců tak získáte novou kvalifikaci. Kurzy jsou akreditované MŠMT ČR a nahrazují plně vzdělání v daném oboru. Většinu rekvalifikačních kurzů vedou odborníci z oboru. Mají velké zkušenosti z praxe a jsou schopni kromě teoretické přípravy vám zodpovědět mnohé dotazy.

Další možnosti rekvalifikačních kurzů zdarma

Můžete se porozhlédnout ve svém okolí. Firmy a společnosti, mající dlouhodobě podstav zaměstnanců, někdy nabízejí rekvalifikaci zdarma. Většinou je podmínkou, že po absolvování rekvalifikačního kurzu musíte stanovenou dobu pracovat pro zaměstnavatele, anebo zpětně náklady uhradit.

Firmy samotné na takto zřízená místa často čerpají nějakou formu dotace pro podporu zaměstnanosti. Nabídky se objevují v řadách IT firem nebo ve zdravotnictví. Dopravní podniky také často mívají dlouhodobý podstav řidičů a je dobré sledovat i jejich náborové nabídky.

Rekvalifikační kurzy částečně hrazené zaměstnavatelem

Již několik let fungují úspěšně projekty POVEZ a následně POVEZ II. Cílem těchto projektů je podpora rozvoje zaměstnanců, zvyšování jejich odbornosti. Do projektu se mohou zapojit zaměstnavatelé prostřednictvím svých zaměstnanců, OSVČ  a nestátní neziskové organizace. Příspěvek na vzdělávací aktivitu je dotován 85 %. Zaměstnavatel rovněž získá úhradu mzdových nákladů doby, kdy zaměstnanci vybrané vzdělávání absolvují.

POVEZ neboli Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců pomáhá řešit adaptabilitu pracovníků na proměnlivou situaci na pracovním trhu. Zaměstnavatelé často volí cestu přeškolení zaměstnanců, nejsou-li spokojeni s jejich kvalifikací.

Forma rekvalifikačních kurzů může být různá. Výše podpory se pak liší dle přesně stanovených podmínek projektu. Detailní informace je možné získat na každé pobočce úřadu práce. V zásadě je ale možné využít jak externí vzdělávací zařízení, tak interní lektory. Vzdělávat se zaměstnanci mohou v kurzech akreditovaných, i neakreditovaných.

Toto je tedy také zajímavá forma možnosti rekvalifikace,  pokud jste již sice zaměstnáni, nicméně vás pracovní zařazení nenaplňuje. Existuje-li možnost přejít na jinou pracovní pozici, na kterou je potřeba specifického vzdělání, může být POVEZ vhodnou cestou.

Zaměstnavatel spolufinancuje pouze 15 % nákladů na vzdělávací aktivitu, což je často ochoten akceptovat. Pro zaměstnance je tak rekvalifikace zdarma. Zapojit se mohou také potencionální noví zaměstnanci, zvýhodněni jsou zaměstnanci starší 54 let.

rekvalifikacni_kurzy_zdarma

Proč rekvalifikovat?

 • Z pohledu zaměstnavatele je to jasné. Potřebuje si zachovat konkurenceschopnost na trhu. Musí mít kvalifikované zaměstnance. Někdy je potřeba doplnit jejich znalosti a rozšířit tak stávající kvalifikaci. Jindy je stávající pozice již překonaná, zastaralá. Nebo se částečně modifikovala činnost zaměstnavatele. Je třeba zaměstnance, kteří doposud zastávali původní pracovní pozici, přeškolit na jinou odbornost.

Příklad: Zaměstnavatel měl výrobní linku, na které pracovalo deset dělníků. Rozhodl se z ekonomických důvodů přesunout výrobu do jiné země. Bude tedy vozit již hotové výrobky. Již není potřeba obsluha výrobní linky. Zaměstnavatel nyní potřebuje pracovníky do skladu a expedice. Část zaměstnanců bude přeškolena na práci s vysokozdvižným vozíkem.

 •  Z pohledu zaměstnanců se jedná o zvýšení odbornosti. Dosažení vyšší kvalifikace jde zpravidla ruku v ruce i s lepším finančním ohodnocením a zvýšením společenské prestiže. Někdy se jedná také o nutnost. Zejména v případech, kdy stávající pracovní pozice zanikla. Pokud zaměstnavatel nabízí možnost rekvalifikace na jinou pracovní činnost, může to být pro zaměstnance lákavé. Nemusí měnit prostředí ani místo výkonu práce.

Příklad: Žena s nedokončeným středním vzděláním nastoupila do nemocnice na místo sanitářky. Po několika letech na této pozici se rozhodla doplnit si chybějící maturitní zkoušku. To jí otevřelo cestu k rekvalifikaci na instrumentářku na operačním sále.

 •  Z pohledu OSVČ jde často o potřebu doplnit své podnikání o další pilíř. Rozšíření živnosti o jinou činnost, doplňující tu, kterou již provozuji. Podpoří tak svou stávající živnost, rozšíří nabídku a tím i cílovou skupinu svých případných zákazníků.

Příklad: Kosmetička podnikající na malém městě má stálou klientelu. Vzhledem k dojezdovým vzdálenostem a konkurenci v okolí nemá moc možností, jak získat více klientů. Stávající klientky ale často zmiňují nedostatečnou nabídku služeb pedikúry v blízkém okolí. Žena se rozhodla, že si udělá rekvalifikační kurz na pedikérku a tuto díru na trhu tím pokryje. Tím se jí otevřela možnost získání dalších platících zákaznic.

rekvalifikacni_kurzy_zdarma

Závěr

Existují dobré důvody, proč o rekvalifikaci uvažovat. Dostanete-li se do situace, že jste bez práce, zkuste napřed prozkoumat nabídku rekvalifikačních kurzů zdarma na své pobočce Úřadu práce. Podívejte se na kariérní stránky velkých firem a podniků v okolí. Pokud jste stále ještě zaměstnáni, ale vaše pozice se bude rušit, zkuste oslovit zaměstnavatele. Možná najdete  prostor, kde by vašich dovedností mohl využít. Moudrý zaměstnavatel se nezbavuje schopných, loajálních zaměstnanců, pokud nemusí.

Pokud se vám přesto nepodaří rekvalifikační kurz zdarma, který by odpovídal vašim schopnostem, dovednostem a představám o další činnosti najít, nevadí. Nezapomínejte na to, že investice do vzdělání je investicí do vás. A porozhlédněte se i po placených kurzech.