Platební neschopnost je stav, kdy dlužník není schopen plnit své závazky vůči věřiteli. Může to být způsobeno celou řadou faktorů, jako je snížení příjmů, nebo naopak zvýšení nákladů. V České republice definuje tento úpadek zákon o insolvenčním řízení a vyrovnání. V následujících řádcích si představíme platební neschopnost firem a způsoby, jak jí předcházet.

Co dělat, když se dostanete do druhotné platební neschopnosti?

Pokud se dlužník dostane do platební neschopnosti, je důležité co nejdříve kontaktovat svého věřitele a informovat ho o vzniklé situaci. V ideálním případě může být věřitel ochoten nabídnout dlužníkovi dohodu o splacení závazku. Pokud se dlužník s věřitelem nedohodne, může podat insolvenční návrh. Insolvenci dlužníka řeší soud, v jehož obvodu má dlužník bydliště nebo sídlo.

Druhotnou platební neschopností se rozumí stav, kdy dlužník není schopen uhradit své závazky, ale důvodem jsou neuhrazené pohledávky od odběratelů. Tento druh platební neschopnosti se postupně přenáší na další subjekty, čímž zasahuje podnikatelské prostředí jako celek.

Předcházet druhotné platební neschopností lze pomocí Paretova pravidla, které se řídí pravidlem 80/20. To znamená, že 20 % odběratelů vytváří 80 % celkového příjmu. Firma by se měla zaměřit na své klíčové odběratele, je potřeba sledovat jejich platební morálku a signály o jejich eventuálních finančních potížích.

Platební neschopnost

Platební neschopnost je stav, kdy dlužník není schopen plnit své závazky vůči věřiteli

Své odběratele si firma může zkontrolovat z veřejně dostupných informací. Nejčastější možností je kontrola v insolvenčním rejstříku za účelem ověření, že proti ní není vedeno insolvenční řízení. Dalším nástrojem k ověření bezdlužnosti odběratelů je Centrální evidence exekucí spravovaná Exekutorskou komorou ČR, která je však za poplatek. Informace o ekonomické situaci odběratelů je také možné zjistit z obchodního rejstříku. 

Zkontrolujte si i účetní závěrku, kterou je každá firma povinna zakládat do sbírky listin. Obsahuje údaje o tom, zda společnost vykazuje zisk nebo ztrátu, zda má kladný nebo záporný vlastní kapitál nebo zda má závazky po splatnosti. V neposlední řadě si lze platební morálku obchodního partnera ověřit z registru plátců DPH, kam se uvádí údaj o nespolehlivém plátci DPH.

Jak předejít platební neschopnosti?

Nejlepším způsobem, jak předejít platební neschopnosti, je zodpovědné hospodaření s financemi. Každý by si měl vytvářet dostatečnou finanční rezervu, tak aby byl připravený na nečekané výdaje. Toho lze dosáhnout s dobrým finančním plánem a mít přehled o svých příjmech, výdajích a pravidelně si kontrolovat svůj bankovní účet. V dnešní době se může každý obrátit na finanční poradce, kteří pomáhají s tvorbou finančního plánu. 

Zde je několik tipů, jak předejít platební neschopnosti:

 • Vytvořte si rozpočet – rozpočet vám pomůže zjistit, kolik peněz máte a kde je utrácíte.
 • Vytvořte si finanční rezervu – peníze našetřené v rezervě vám pomohou v případě nečekaných výdajů, úhrad plateb apod.
 • Zřiďte si pojištění – pojištění vám pomůže pokrýt finanční ztráty způsobené událostmi, které jsou mimo vaši kontrolu.
 • Využijte finanční poradenství – pokud si nevíte rady, využijte včas služby finančních poradců. 

Pokud vedení firmy odhalí, že nezvládají splácet své závazky a hrozí úpadek firmy, je důležité začít včas jednat s věřiteli o možnostech řešení, tak aby bylo oboustranně únosné.

Nejčastěji budou ve hře následné návrhy dlužníka:

 • zajištění dluhu, 
 • vyjednávání o ceně,
 • odložení splatnosti, 
 • úhrada ve splátkách.

Způsoby řešení úpadku

Existuje několik způsobů, jak řešit úpadek firmy:

 • Restrukturalizace – jedná se o proces, při kterém se dlužník a jeho věřitelé dohodnou na novém způsobu splácení závazků.
 • Oddlužení – to je proces, při kterém dlužník splácí své závazky formou splátkového kalendáře nebo jiným způsobem. Oddlužení může trvat maximálně  5 let.

Kromě restrukturalizace a oddlužení existují i další způsoby řešení úpadku, které jsou však v České republice méně časté.

Mezi tyto způsoby patří:

 • Konkurs – jedná se o likvidační způsob řešení úpadku. Postupuje se tak, že se majetek dlužníka prodá a výtěžek se použije k uspokojení pohledávek věřitelů.
 • Smírné řešení – je způsob řešení úpadku, při kterém se dlužník a věřitelé dohodnou na řešení úpadku mimo insolvenčního řízení.
Studujte kurz účetnictví 100% online

 

Zahájení insolvenční řízení

Insolvenčního řízení začíná, když je dlužník v úpadku. Jeho majetek spravuje insolvenční správce a stejně tak i uspokojuje pohledávky jeho věřitelů. Po zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení jsou věřitelé vyzváni, aby do 30 dnů přihlásili své pohledávky. Insolvenční správce tak zjistí hodnotu dlužníkova majetku a lépe se tak vypořádá s pohledávky věřitelů.

Platební neschopnost je vážný problém, který může mít negativní dopad na osobní život jednotlivce, ale i pracovní život firem a společností. Existuje však několik postupů, které můžete udělat, abyste se platební neschopnosti vyhnuli nebo ji úspěšně vyřešili.