Zápočtový list je důležitý dokument a je součástí vašeho pracovního života. Zápočtový list slouží k mnoha účelům, ať už začínáte pracovat u nového zaměstnavatele nebo se registrujete na úřadu práce. Co ale dělat, když nemáte zápočtový list?

Co je zápočtový list a k čemu slouží?

Jak už je řečeno výše, zápočtový list je potvrzení o vašem zaměstnání. Jakmile ukončíte pracovní poměr, měl by vám jej zaměstnavatel vydat přímo do vašich rukou. Pokud ukončujete spolupráci na dohodu o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, je zaměstnavatel povinen vám zápočtový list vydat. Při práci na dohodu o provedení práce je tato povinnost založena na účasti na nemocenském pojištění anebo pokud byl z odměny prováděn výkon rozhodnutí nebo exekuce srážkami ze mzdy.

Zápočtový list vám může zaměstnavatel doručit i poštou, a sice jako doporučenou zásilku do vlastních rukou. Nejzazší termín pro vydání zápočtového listu je váš poslední pracovní den a termín nesmí zaměstnavatel prodlužovat.

Co zápočtový list obsahuje?

  • Údaje o zaměstnání a informaci zda se jednalo o pracovní poměr, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti spolu s dobou jejich trvání
  • Druh konané práce
  • Dosaženou kvalifikaci a úroveň vzdělání
  • Odpracovanou dobu a informace o srážkách ze mzdy
  • Údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění

Pokud s obsahem zápočtového listu nesouhlasíte, můžete se domáhat u soudu ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy jste zápočtový list viděli, aby zaměstnavateli bylo uloženo přiměřeně jej upravit.

Jak postupovat, když zaměstnavatel zápočtový list nevydá?

Zaměstnavatel nesmí vydání zápočtového listu nijak prodlužovat nebo jej něčím podmiňovat. Podle § 313 je tedy zaměstnavatel povinen zápočtový list vydat zaměstnanci nejpozději v den ukončení jeho pracovního poměru.

Nevydání zápočtového listu je protiprávní jednání a vy se proti tomu můžete bránit několika způsoby.

1.) Upozornění písemnou výzvou

Jako první možnost můžete využít písemnou výzvu na nesplnění povinnosti. Jednoduše sepíšete výzvu k vystavení potvrzení o zaměstnání neboli zápočtového listu.

2.) Inspektorát práce

Pokud výše zmíněná výzva nezabere, můžete se obrátit na inspektorát práce. Zde využijete možnosti Podání podnětu, jelikož dochází k porušování pracovněprávních předpisů. Pokud inspektorát práce provede, na základě vašeho podnětu, inspekci, budete o tom písemně informováni a stejně tak budete informování i o výsledku provedené kontroly.

Studujte kurz personalistiky 100% online

3.) Soud

Poslední možnost, která je nejradikálnější, je řešit tuto situaci soudní cestou. Příslušný soud pak projednává a rozhoduje spor mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o nároky z pracovního poměru.

Proč je důležité mít svůj zápočtový list?

Zápočtový list je důležitým dokumentem pro různé situace, které mohou ve vašem životě nastat.

Doklad o zaměstnání

Tou první a důležitou funkcí, kterou zápočtový list plní je, že dokládá a potvrzuje kde jste byli zaměstnáni a jak dlouho. Zápočtový list můžete potřebovat při žádosti o půjčku nebo u účasti na školení.

Potvrzení o příjmu

V případě, že žádáte o půjčku nebo jiné finanční záležitosti, může se vám zápočtový list také hodit. Slouží v tomto ohledu jako důkaz o pravidelném příjmu.

Různé úřady

Zápočtový list si mohou vyžádat různé úřady. Například úřad práce, který jej vyžádá v případě, že jste přišli o zaměstnání a vy budete jeho prostřednictvím hledat zaměstnání nové. Dále pak Česká správa sociálního zabezpečení, která určuje dobu odchodu do starobního důchodu a jeho výši.