Nárok na invalidní důchod – co to je a kdy vzniká? Kdo o tom rozhoduje? Invalidní důchod je dávka sociálního pojištění, kterou stát poskytuje invalidním osobám. Rozlišují se stupně invalidity a invaliditou se rozumí stav, který podstatně omezuje schopnost vykonávat výdělečnou činnost.  

Individuální stupeň invalidity

Individuální stupeň invalidity se stanovuje na základě lékařského posudku. Ten posuzuje, jaký vliv má zdravotní stav na schopnost vykonávat výdělečnou činnost.

  • Invalidita prvního stupně znamená, že máte značné obtíže při vykonávání výdělečné činnosti.
  • Invalidita druhého stupně znamená, že máte těžké obtíže při vykonávání výdělečné činnosti.
  • Invalidita třetího stupně znamená, že nejste schopen vykonávat žádnou výdělečnou činnost.

Pro nárok na invalidní důchod je třeba být mladší 65 let a mít uznání invalidity prvního, druhého nebo třetího stupně. V neposlední řadě musíte mít potřebnou dobu pojištění. Výjimkou je situace, kdy invalidita vznikla následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Invalidní důchod třetího stupně: Můžete při něm pracovat?

Lidé s invaliditou třetího stupně se často ptají, zda mohou pracovat. Česká legislativa jim v tom nijak nebrání.

Při invaliditě třetího stupně dochází k poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 %. Invaliditu třetího stupně může způsobit úraz, onemocnění nebo postižení. I přesto mohou lidé s touto invaliditou pracovat, pokud to jejich zdravotní stav dovoluje. Výběr zaměstnání je velmi důležitý. Zvažte zda je práce vhodná pro konkrétní zdravotní stav. Zohledněte i pracovní dobu, náplň práce a další faktory.

Jak se bránit proti rozhodnutí posudkového lékaře?

Pokud byl invalidní důchod odmítnut, tak se lze proti rozhodnutí odvolat. Odvolání se podává do 30 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno. V odvolání se uvádí, proč se domníváte, že by vám invalidní důchod měl být přiznán. Můžete připojit další důkazy, které by mohly podpořit vaše tvrzení. Odvolání rozhoduje nadřízený orgán, kterým je v tomto případě krajská pobočka České správy sociálního zabezpečení.

Můžete se také obrátit na soud. Soud může rozhodnout o přiznání invalidního důchodu, i když jste nesplnili všechny zákonné podmínky. 

Jak probíhá přezkoumání invalidity?

První přezkoumání invalidity se provádí zpravidla po 12 měsících od přiznání důchodu. Další přezkoumávání se provádí pravidelně každých 24 měsíců, pokud se zdravotní stav invalidy nezměnil. Přezkoumání invalidity provádí posudkový lékař na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Posudkový lékař vyhodnocuje veškeré vyžádané a dodané zdravotní zprávy a podklady z předchozích vyšetření. V případě potřeby může vyzvat invalidu k osobní prohlídce.

Osobní prohlídka se provádí v případě, že posudkový lékař potřebuje získat další informace o zdravotním stavu invalidy. Prohlídka trvá obvykle 30 minut. Posudkový lékař se zaměřuje na posouzení funkčního dopadu rozhodující příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu na pracovní schopnost. V posudku se stanoví, zda se zdravotní stav invalidy změnil a zda je stále plně, částečně nebo vůbec neschopen výdělečné činnosti.

Pokud se zdravotní stav invalidy nezměnil, je rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu potvrzeno. Pokud se zdravotní stav invalidy změnil, může se rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu změnit nebo zrušit.

Podívejte se na rekvalifikační kurzy

 

Invalidní důchod z mládí

Invalidní důchod z mládí je druh invalidního důchodu, který je pro osoby, které dosáhly 18 let věku a byly uznány invalidními ve třetím stupni. Tato  invalidita vznikla před dosažením 18 let.

Výše invalidního důchodu z mládí činí 45 % výpočtového základu. Pro účely stanovení výpočtového základu se za osobní vyměřovací základ považuje všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok, který o dva roky předchází roku přiznání invalidního důchodu, vynásobený přepočítacím koeficientem pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Invalidní důchod z mládí se přiznává na dobu neurčitou. V tomto případě se používá tzv. ochranný výpočet invalidního důchodu.

Invalidní důchod z mládí je pro osoby, které se již v mladém věku setkaly s vážným zdravotním postižením, které jim znemožňuje vykonávat běžnou výdělečnou činnost.

Příklady osob, které mohou mít nárok na invalidní důchod z mládí:

  • Osoby s vrozenými vadami, jako je například Downův syndrom.
  • Osoby, které utrpěly vážný úraz v dětství.
  • Osoby, které onemocněly vážnou nemocí v dětství, jako jsou například leukémie nebo roztroušená skleróza.

Žádost o invalidní důchod z mládí se podává na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. K žádosti přiložte lékařský posudek, který prokazuje invaliditu ve třetím stupni.

Kde zažádat o invalidní důchod?

O invalidní důchod můžete zažádat na kterékoli pobočce České správy sociálního zabezpečení. K žádosti musíte doložit následující dokumenty:

  • Žádost o invalidní důchod,
  • lékařské posudky,
  • dokumenty o době pojištění,
  • ostatní dokumenty, které jsou relevantní pro posouzení vašeho nároku na invalidní důchod.