Stále častěji se zaměstnanci rozhodují přivydělávat si mimo svou hlavní práci tím, že se zapojují i do podnikání. Je to způsob, jak efektivně využít volný čas po pracovní době a své znalosti uplatnit i v jiných oblastech. Lze si vydělat peníze i prostřednictvím svých zájmů a koníčků. Nicméně, nezapomeňte, že v takovém případě je nezbytné podat daňové přiznání k dani z příjmu. 

Pravidla OSVČ vedlejší činnost

Pokud máte zaměstnavatele a současně podnikáte jako přivýdělek, pravděpodobně vedete své podnikání jako vedlejší činnost. Vedlejší výdělečná činnost má několik výhod. V prvním roce nejste povinni platit předběžné platby na sociální a zdravotní pojištění. Tyto platby se provádějí až po podání prvního přehledu příjmů a výdajů, který musíte odevzdat zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). Výše těchto plateb závisí na výši vašich příjmů z podnikání.

Pokud vaše příjmy nepřesáhnou stanovenou částku, nemusíte platit sociální pojištění ani v následujících letech. V případě, že vaše činnost probíhá jen částečně v průběhu roku, rozhodná částka se poměrně sníží. Pokud příjmy překročí stanovenou částku, musíte platit jak sociální, tak zdravotní pojištění. Nicméně nejste povinni pravidelně odvádět měsíční platby. Pojištění můžete zaplatit najednou po podání přehledů, protože vám bude vypočtena částka na základě vašich příjmů za daný rok.

Podání daňového přiznání

Jako zaměstnanec, který si přivydělává prostřednictvím samostatné výdělečné činnosti, vyplňujete přílohu č. 1 daňového přiznání. Pokud se nevyhnete podání daňového přiznání, vyplatí se vám shromažďovat faktury na jednom místě. Například můžete využít fakturační služby, které jsou volně dostupné na internetu. Při vyplňování daňového přiznání OSVČ je nutné uvést všechny vaše příjmy. Pokud jste zaměstnaní a podnikáním si pouze přivyděláváte nebo máte například příjmy z pronájmu, musíte uvést nejen tyto příjmy, ale také příjmy ze zaměstnání nebo právě z pronájmu. Toto platí i v případě, že jste v průběhu roku odváděli zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze své mzdy. Tyto zálohové platby uvedete ve svém daňovém přiznání a snížíte tím vypočítanou daň.

Základní rozdíl mezi hlavními a vedlejšími OSVČ spočívá v povinnosti platit minimální zálohy a doplatky pojištění. Vedlejší OSVČ nejsou povinni platit zálohy v prvním roce podnikání a doplatek pojištění se vypočítává na základě daňového základu (příjmy minus výdaje) na konci roku po podání přehledů o příjmech a výdajích. Pokud daňový základ vedlejšího OSVČ nepřesáhne stanovenou rozhodnou částku, není nutné platit žádné pojištění. Zdravotní pojištění se platí na základě výše vyměřovacího základu bez nutnosti doplatku do minima. Důležité je však, že OSVČ musí o své vedlejší výdělečné činnosti informovat zdravotní pojišťovnu nebo ČSSZ.

OSVČ na vedlejší činnost lze vykonávat i na rodičovské dovolené

Mateřská a rodičovská dovolená

Pokud jde o podnikatelky, které pobírají peněžitou pomoc v mateřství, nesmí během této doby osobně vykonávat svou podnikatelskou činnost. Nicméně mají možnost zaměstnat někoho jiného nebo spolupracovat s jinou osobou ve svém podnikání.

Situace je odlišná pro podnikatelky pobírající rodičovský příspěvek, které mohou podnikat bez omezení. I v tomto případě jsou považovány za vedlejší OSVČ. V prvním roce podnikání nemusí platit zálohy na pojistné. V dalších letech platí pojistné v závislosti na výši daňového základu. Pokud jejich příjmy nepřesáhnou stanovenou rozhodnou částku, nemusí platit ani důchodové pojištění.

Vyplatí se zařídit si vedlejší činnost jako OSVČ, nebo pracovat na dohodu?

Dohoda o provedení práce je omezena na maximálně 300 odpracovaných hodin za rok a je vhodná spíše pro krátkodobé přivýdělky. Pokud si vyděláte 10 tisíc Kč nebo méně, neplatíte žádné odvody. Pokud příjem přesáhne 10 001 Kč, daň se stává zálohovou a vychází z superhrubé mzdy. V takovém případě budete muset podat daňové přiznání na konci zdaňovacího období.

Další možností pro přivýdělek je dohoda o pracovní činnosti. U této formy práce můžete u jednoho zaměstnavatele odpracovat až 20 hodin týdně. Při DPČ platí částka 4 000 Kč, pod kterou se neplatí sociální ani zdravotní pojištění. Nad tuto částku se odvádí srážková daň ze superhrubé mzdy.

Podnikání jako OSVČ má výhodu, že v prvním roce podnikání nemusíte platit zálohy na pojistné. Sociální pojištění lze v některých případech úplně vyhnout, pokud hrubý zisk nepřesáhne stanovenou částku. Je však třeba si uvědomit, že zdravotní pojištění je stále nutné platit, i když je váš hrubý zisk velmi nízký. Výše tohoto pojistného se stanoví stejným způsobem jako u OSVČ, která svou činnost provozují jako hlavní. To znamená, že se vypočítává jako polovina hrubého zisku násobená 13,5 %. V případě vedlejší činnosti však nemusíte splňovat minimální limit pro placení pojistného.

Studujte kurz účetnictví

Závěr

Vedlejší činnost jako OSVČ nabízí zaměstnancům možnost přivydělávat si mimo hlavní zaměstnání. V prvním roce podnikání nejsou povinni platit zálohy na pojistné, a pokud jejich příjmy nepřesáhnou stanovenou částku, nemusí platit sociální pojištění. Zdravotní pojištění je však stále povinné. Daňové přiznání je nezbytné podat, pokud příjmy za rok přesáhnou stanovenou částku pro daný rok. Vedlejší činnost lze také provozovat na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, které mají omezení v počtu odpracovaných hodin. Podnikání jako OSVČ má výhody, ale je důležité se seznámit s povinnostmi a dodržovat zákony týkající se daní a pojištění.