Invalidní důchod je jeden ze čtyř druhů důchodů, které Česká republika poskytuje. Jedná se o finanční částku, která má částečně nebo zcela nahradit příjem lidem, kteří se z důvodu nemoci nebo úrazu stali invalidními. Jeho přiznání probíhá skrz zdravotní posudek, který provádí místní OSSZ. Jaké podmínky musíte splnit, abyste mohli pobírat invalidní důchod, se dozvíte v následujících řádcích.

Vedle invalidního důchodu poskytuje Česká republika starobní, vdovský a sirotčí důchod. V případě invalidního důchodu existují tři stupně invalidity, které se posuzují podle poklesu pracovní neschopnosti a určují výši invalidního důchodu.

 • Invalidita prvního stupně – pokles pracovní schopnosti o 35 – 49 %,

 • invalidita druhého stupně – pokles pracovní schopnosti o 50 – 69 %,

 • invalidita třetího stupně – poklesu pracovní schopnosti minimálně o 70 % a více.

Žádost o invalidní důchod může podat kdokoliv, kdo se domnívá, že jeho zdravotní stav omezuje jeho výkon práce. Žadatel může být zaměstnaný, v pracovní neschopnosti i v evidenci úřadu práce.

Posouzení stupně invalidity

Invalidní důchod lze pobírat na základě uznání invalidity. Do podmínek patří posouzení doby účasti na důchodovém pojištění, která se posuzuje následovně – pokud je posuzovanému do 20 let, minimální doba účasti na důchodovém pojištění období je méně než 1 rok.  V případě, že je posuzovaný ve věku 20 až 22 je minimální doba účasti na důchodovém pojištění období je 1 rok. Dále to pokračuje následovně:

 • 24–26 let, minimální doba účasti na důchodovém pojištění období jsou 3 roky,

 • 26–28 let, minimální doba jsou 4 roky,

 • nad 28 let, minimální doba je 5 let,

 • nad 38 let, minimálně 5 let v posledních 10 letech.

V případě, že se člověk stane invalidní z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání se doba účasti na důchodovém pojištění neposuzuje.

Další podmínkou je, že posuzovaný musí být mladší 65 let. Po dosažení 65 let již člověk nepobírá invalidní důchod, ale mění se na starobní důchod. V případě, že vypočtený starobní důchod bude nižší než původní invalidní, bude dotyčný pobírat starobní důchod ve výši původního invalidního. Druhou možností je, že vypočtený starobní důchod bude vyšší než původní invalidní. V tomto případě  bude dostávat starobní důchod v nově výši.

Podívejte se na rekvalifikační kurzy

Zdravotní stav posuzuje lékař České správy sociálního zabezpečení. Zkoumá se pokles schopnosti provádět dosavadní práci, která odpovídá schopnostem, vzdělání, znalostem a zkušenostem posuzovaného. Posudkový lékař se dále zaměřuje na kontrolní lékařské prohlídky u lidí, kteří již mají invalidní důchod přiznaný a kontroluje se u nich, zda invalidita trvá a v jakém stupni.

Invalidní důchod

Žádost o přiznání dávky invalidního důchodu se sepisuje na předepsaných tiskopisech na okresní správě sociálního zabezpečení

Invalidní důchod OSVČ

V případě, že posuzovaný pracoval jako OSVČ, požadavky na získání invalidního důchodu se nijak neliší od zaměstnaneckého poměru. Výše invalidního důchodu je však stanovena pomocí vyměřovacího základu, kterým je v případě podnikatelů polovina rozdílu mezi příjmy a výdaji z podnikatelské činnosti. Možností, jak si zvýšit částku pobíraného invalidního důchodu je se včas pojistit u komerční pojišťovny. V rámci životního pojištění lze sehnat pojištění mnohem levněji, než je vyšší platba sociálního pojištění, navíc jste kryti na větší množství rizik a v neposlední řadě lze získat i vyšší plnění.

Kde se žádá o invalidní důchod?

Žádost o přiznání dávky invalidního důchodu se sepisuje na předepsaných tiskopisech na okresní správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště. Následuje posouzení České správy sociálního zabezpečení, která o přiznání dávky rozhoduje. Poté posuzovaný obdrží písemné rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání invalidního důchodu a to do 90 dnů.

Výpočet invalidního důchodu zaměstnance

V případě, že se dotyčný pracoval v zaměstnaneckém poměru je potřeba znát:

 • hrubý příjem, 

 • stupeň uznané invalidity,

 • počet odpracovaných let,

 • období do dosažení důchodového věku.

Konečná výše invalidního důchodu vznikne z výše uvedených údajů a základní složky dle sazebníku pro aktuální rok. V roce 2022 je to 3 900 Kč.