V případě, že vlastníte pozemek, byt, rodinný dům nebo třeba garáž musíte každoročně odvádět daň z nemovitých věcí. Její výše se odvíjí od velikosti nemovitosti nebo pozemku podle příslušných sazeb a koeficientů. Kdy se platí daň z nemovitosti? Lhůtou pro podání daňové přiznání k dani z nemovitých věcí bylo úterý 31. ledna. Na její zaplacení mají však poplatníci čas až do 31. května.

Kdo musí podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí?

Poplatníci, kteří v předcházejícím roce nabyli do svého vlastnictví pozemek, stavbu, bytovou i nebytovou jednotku nebo zaevidovali na svém pozemku jakýkoliv krajinný prvek, jsou kromě platby povinni podat i daňové přiznání. Kromě nabytí nemovitosti se musí finančnímu úřadu oznamovat i takové skutečnosti, kdy byla nemovitá věc darovaná, prodaná nebo byla jiným způsobem pozbytá.

Povinnost podat daňové přiznání mají  i ti, kteří provedli přístavbu, nástavbu ke své nemovitosti, nebo naopak došlo k částečné likvidaci, která ovlivnila výměr pozemku, případně došlo ke zvýšení nadzemních podlaží. Změna pro stanovení daně může nastat i na základě revize katastru nemovitostí.

Jakým způsobem se daňové přiznání k dani z nemovitých věcí podává?

Podání daňového přiznání může proběhnout pomocí online finančního úřadu, který umožňuje podat daňové přiznání elektronicky. Šikovnou pomůckou je i služba ověření na katastru nemovitostí, která slouží k  ověření, zda jsou údaje uvedené v daňovém přiznání shodné s údaji v katastru nemovitostí.

V případě, že přiznání k dani z nemovitých věcí nedodáte v řádném termínu na finanční úřad, čeká vás výzva s upozorněním na sankci, pokud daň ve stanovené lhůtě neuhradíte.

Platba 2023: Kdy se platí daň z nemovitosti?

Velkou změnou k 1. lednu 2023 je, že dochází ke zrušení bezplatné poštovní poukázky A. Tato poukázka sloužila k platbě daně z nemovitých věcí bez poplatku u České pošty. V letošním roce bude poplatníkům daně z nemovitých věcí zaslána složenka, která však bude zpoplatněna. 

Platba daně z nemovitých věcí však nemusí probíhat složenkou. Bezplatnou metodou je úhrada pomocí SIPO, o kterou lze zažádat do 31. ledna u svého správce daně. Spolu s žádostí je zapotřebí předat spojovací číslo SIPO, díky kterému se o platbu nemusíte v následujících letech starat, jelikož platba bude uhrazena automaticky. Údaje o platbě se však nachází i na portálu MOJE daně, kde lze platbu pohodlně uhradit pomocí QR kódu v internetovém bankovnictví. Nejzazší lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí je 31. května. V případě, že roční daň překročí 5.000 korun lze ji zaplatit ve dvou stejně vysokých splátkách během května a listopadu.

Studujte kurz účetnictví

Daň z nemovitosti

Osvobození od daně z nemovitých věcí

Podle zákona o dani z nemovitých věcí se však za některé stavby, jednotky a pozemky nemusí daň platit.  Podmínky pro osvobození pozemků a dalších nemovitých věcí jsou popsány v § 4 odst. 1 a 3 zákona o dani z nemovitých věcí. Poplatník má však povinnost v daňovém přiznání daň z nemovitých věcí uvést a uplatiti nárok na osvobození. Mezi skupinu pozemků, které jsou od daně z nemovitých věcí osvobozeny patří:

  • Pozemky ve vlastnictví České republiky, ale za podmínky, že nejsou využívány k podnikání, pronajímání nebo k nim není zřízeno právo stavby, 

  • pozemky, s nimiž je příslušný hospodařit např. Státní pozemkový úřad. Pokud jsou však tyto pozemky jsou pronajaty, tak poplatníkem daně z pozemků je nájemce,

  • pozemky, jejichž vlastníkem je obec nebo kraj a jsou na jejím katastrálním území,

  • veřejně přístupné parky, prostory a sportovišť, trvalých travních porostů a pozemky, které jsou chráněné podle předpisů o ochraně přírody a krajiny.

Stejně jako pozemky jsou i stavby a jednotky, které jsou osvobozené od daně z nemovitých věcí upraveny § 9 odst. 1, 3 a 4 zákona o dani z nemovitých věcí. Jednoduše lze říci, že jsou od  daně ze staveb a jednotek jsou osvobozeny zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky ve vlastnictví České republiky, které nejsou užívány k podnikání nebo k pronájmu Jedná se například o:

  • Zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky sloužící školám a školským zařízením,

  • muzeím a galeriím,

  • veřejným archivům,

  • knihovnám,

  • zdravotnickým zařízením,

  • zařízením sociální péče.

Kdo je příjemcem daně z nemovitých věcí?

Daň z nemovitých věcí je daní, která se neodvádí státu, ale obcím. Obce z výnosu této daně nechávají opravovat silnice, udržují parky, hřiště, apod.