Auditor je profesionál se specializací v oblasti finančního a účetního auditu. Jeho hlavním úkolem je nezávislé posouzení a ověření finančních záznamů a výkazů společností, organizací nebo jednotlivců. 

Audit je proces, který slouží k posouzení a poskytnutí objektivního názoru na finanční situaci a výkonnost daného subjektu. Auditoři hrají klíčovou roli v zajištění transparentnosti a důvěryhodnosti finančních informací, které jsou důležité pro vnitřní řízení a rozhodování v organizacích, ale také pro externí strany, jako jsou akcionáři, investoři, věřitelé a daňové úřady.

Proces auditu

Prostřednictvím auditu auditoři zkoumají a hodnotí finanční záznamy a účetní systémy subjektu, aby ověřili, zda jsou v souladu s platnými předpisy a zda splňují standardy účetního postupu. Provádějí důkladné zkoumání účetních záznamů, bankovních výpisů, faktur, smluv a dalších relevantních dokumentů. Jejich cílem je identifikovat případné chyby, nedostatky nebo podvody a navrhnout opatření ke zlepšení interních kontrol a postupů.

Jak se stát auditorem?

Stát se účetním auditorem vyžaduje získání odpovídajícího vzdělání a profesní kvalifikace. Obvykle je nezbytné absolvovat studium v oboru účetnictví, financí nebo podobného oboru. Po získání bakalářského nebo magisterského titulu je možné se přihlásit ke zkouškám účetního auditu, které jsou stanoveny příslušnou profesní organizací.

Komora auditorů České republiky

V České republice je Komora auditorů České republiky (KAČR) pověřena regulací a dohledem nad profesními auditorskými činnostmi. Je to profesní organizace, která zajišťuje ochranu a podporu zájmů auditorů. KAČR také stanovuje etické a profesní standardy, kterými by se měli auditoři řídit při své práci. Spolupracuje s vládou, finančními úřady a dalšími orgány, aby zajistila dodržování příslušných zákonů a předpisů.

Kdy je potřeba audit?

V České republice je potřeba auditu stanovena zákonem a dalšími předpisy. Následují některé příklady situací, ve kterých je vyžadován audit:

  1. Obchodní společnosti: Obchodní společnosti, jako jsou akciové společnosti (a.s.) a společnosti s ručením omezeným (s.r.o.), jsou povinny podstoupit audit. Tato povinnost vychází z obchodního zákoníku a vztahuje se na společnosti, které překračují výši aktiv, obratu nebo počtu zaměstnanců.
  2. Finanční instituce: Banky, pojišťovny a další finanční instituce podléhají přísnému dohledu a regulaci. Tyto instituce jsou povinny pravidelně provádět audit, který je součástí procesu dohledu a slouží k posouzení finanční stability a správnosti jejich operací.
  3. Veřejné instituce: Některé veřejné instituce, jako jsou obce a kraje jsou také povinny podstoupit audit. Tento požadavek vychází ze zákona o veřejných zakázkách a má za cíl zajištění transparentnosti a odpovědnosti při nakládání s veřejnými prostředky.
  4. Dobrovolný audit: K povinným auditům se mohou subjekty dobrovolně rozhodnout. Mohou tak učinit z různých důvodů, například zvýšení důvěryhodnosti vůči akcionářům, věřitelům, investorům nebo potenciálním obchodním partnerům.

Specifické požadavky na audit se mohou lišit v závislosti na druhu subjektu, jeho velikosti, právní formě a dalších faktorech. Proto je vždy vhodné se obrátit na odborníky v oblasti účetnictví a auditu nebo konkrétní předpisy pro aktuální informace a podrobnosti.

Audit je často týmovou aktivitou, která vyžaduje spolupráci s různými lidmi, včetně členů týmu, klientů a dalších zúčastněných stran.

Frekvence auditu

Frekvence provádění auditu závisí na různých faktorech, jako je typ subjektu, předpisy, dohody mezi stranami a další specifické okolnosti. 

Roční audit: Většina společností a organizací je povinna podstoupit pravidelný roční audit. To platí zejména pro obchodní společnosti a finanční instituce. Roční audit poskytuje přehled o finančním stavu a výkonnosti subjektu za dané účetní období.

Pololetní nebo kvartální audit: Některé subjekty, zejména ty s větším rozsahem činností mohou vyžadovat častější auditování. To může zahrnovat pololetní nebo kvartální auditování, které poskytuje průběžné informace o finanční situaci a výkonnosti subjektu.

Zvláštní audit: Mimo pravidelné roční audity mohou nastat situace, které vyžadují provedení zvláštního auditu. Například při fúzích, reorganizacích nebo při podezření na finanční chyby.

Studujte kurz účetnictví 100% online

Povoláním auditor

Práce auditora může nabídnout řadu výhod a přínosů. Zde je několik důvodů, proč může být atraktivní pracovat v této oblasti:

  1. Různorodost: Práce v auditu je obecně velmi různorodá. Auditoři mají možnost pracovat s různými typy firem a odvětvími, což znamená, že každý projekt je jedinečný a přináší nové výzvy a příležitosti. 
  2. Kariérní růst a rozvoj: Auditní profese nabízí příležitosti pro kariérní růst a rozvoj. Pracovníci mají možnost postoupit na vyšší pozice, jako jsou auditní manažeři nebo ředitelé. Získávají také cenné zkušenosti v oblasti účetnictví, finančního managementu a řízení rizik.
  3. Získání širokého spektra dovedností: Práce v auditu vyžaduje rozvoj různých dovedností. Auditoři se učí analytickému myšlení, kritickému hodnocení, řešení problémů, komunikaci a prezentaci výsledků. Tyto dovednosti jsou přenosné a mohou být využity v různých profesních oblastech.
  4. Spolupráce a týmová práce: Audit je často týmovou aktivitou, která vyžaduje spolupráci s různými lidmi, včetně členů týmu, klientů a dalších zúčastněných stran. Pracovníci v auditu mají příležitost rozvíjet komunikační dovednosti a pracovat na projektech v různorodých týmech.
  5. Stabilní zaměstnání: Auditní služby jsou nezbytné pro mnoho organizací a jsou považovány za klíčovou část fungování ekonomiky. To znamená, že profesionálové v oblasti auditu mají obvykle stabilní zaměstnání a možnost rozvoje kariéry.

Auditoři ověřují mnoho aspektů účetních záznamů a finančních výkazů. Mezi ně patří správnost a úplnost účetních dat, soulad s platnými účetními standardy, shoda s právními předpisy, vyhodnocení interních kontrolních systémů, hodnocení finanční výkonnosti, identifikace rizik a doporučení pro zlepšení. Jejich posudek a názor mají velký vliv na důvěryhodnost finančních informací, což pomáhá subjektům při plánování a rozhodování.

Závěr

V závěru lze říci, že auditoři jsou klíčoví hráči v oblasti finančního a účetního auditu. Jejich nezávislý a objektivní pohled na finanční informace je důležitý pro důvěru veřejnosti v ekonomiku a podnikání. Skrze odpovídající vzdělání, zkoušky a profesní organizace, jako je Komora auditorů České republiky, se auditoři stávají odborníky schopnými provádět kvalitní auditní činnost a přispívat k efektivitě finančního světa.