Podle § 3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb. je účetní období definované jako doba dvanácti po sobě následujících měsíců. Toto období se může shodovat s kalendářním rokem, v takovém případě mluvíme o kalendářním roce jako o účetním období. Pokud se neshoduje s kalendářním rokem, označujeme ho jako hospodářský rok.

Účetnictví je systém, který slouží k evidenci a sledování ekonomických operací a stavů financí. Hlavní úkol účetnictví je poskytování přehledu o finanční situaci, majetku, závazcích a hospodářských výsledcích účetní jednotky.

Účetní jednotka může být jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, která je povinna vést účetnictví. Rozlišujeme mezi mikro, malými, středními a velkými účetními jednotkami. Rozlišování účetních jednotek závisí na kritériích jako jsou celková aktiva, roční úhrn čistého obratu a průměrný počet zaměstnanců.

Čistý obrat za účetní období

Čistý obrat je klíčový pro určení velikosti účetní jednotky, což má dopad na povinnosti jako je rozsah a podrobnost informací v příloze účetní závěrky nebo povinnost auditu účetní závěrky. Pro výpočet čistého obratu se výnosy snížené o náklady dělí počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a následně se vynásobí dvanácti. Tento výpočet umožňuje standardizovat obrat pro porovnání napříč různými účetními obdobími, což je užitečné pro analýzu výkonnosti firmy.

Studujte kurz mzdového účetnictví 100% online

 

Existují situace, kdy může být účetní období kratší nebo delší než standardních 12 měsíců, a to zejména v období změny z kalendářního na hospodářský rok a naopak. Délka účetního období se může lišit v případech, jako je:

  • Založení účetní jednotky do tří měsíců před koncem kalendářního roku,
  • Zánik účetní jednotky do tří měsíců po ukončení kalendářního nebo hospodářského roku,
  • Pokud zákon o účetnictví nebo jiný speciální právní předpis stanoví rozvahový den do tří měsíců před začátkem nebo po skončení standardního účetního období,
  • V případě, že rozhodný den pro nástupnickou účetní jednotku, účetní jednotku rozdělovanou odštěpením, nebo přejímajícího společníka v případě převodu majetku na společníka, připadne do tří měsíců před ukončením kalendářního nebo hospodářského roku a současně dojde k zápisu přeměny obchodní korporace do obchodního rejstříku.
účetní období

Podle § 3 odst. 5 ZÚ musí účetní jednotka informovat finanční úřad o záměru změnit účetní období alespoň tři měsíce před plánovanou změnou.

Hospodářský rok

Běžné účetní období se obvykle shoduje s kalendářním rokem, tedy začíná 1. ledna a končí 31. prosince. Účetní jednotka si však může vybrat hospodářský rok, který začíná jiným prvním dnem v měsíci než je 1. leden. Hospodářský rok je specifické období, které se neváže na kalendářní rok a začíná prvním dnem libovolného měsíce kromě ledna. Jeho ukončení pak připadá na poslední den měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém následující hospodářský rok začíná. Příkladem může být zemědělská společnost, která se rozhodla pro účetní období začínající v říjnu kvůli sezónní povaze svého podnikání. Tuto změnu nahlásila včas příslušnému finančnímu úřadu, a tak její účetní a daňové období nyní začíná 1. října a končí 30. září následujícího roku.

Změna účetního období

Změna účetního období je možná. Oznámení změny účetního období, tedy přechod z kalendářního roku na hospodářský rok nevyžaduje souhlas finančního úřadu, ale musí být úřadu oznámen. Podle § 3 odst. 5 ZÚ musí účetní jednotka informovat finanční úřad o záměru změnit účetní období alespoň tři měsíce před plánovanou změnou nebo před koncem stávajícího účetního období, podle toho, které z těchto dvou období nastane dříve. Pokud tak neučiní, účetní období zůstane beze změny. Účetní jednotka může změnit účetní období během jednoho účetního roku pouze jednou.