Zdravotní pojištění je zákonné pojištění, které musí mít každý občan s trvalým pobytem v České republice.  Za zaměstnance odvádí zdravotní pojištění jejich zaměstnavatel. Za děti, studenty, ženy na mateřské a rodičovské dovolené, nezaměstnané, dlouhodobě nemocné a důchodce odvádí zdravotní pojištění stát. OSVČ a OBZP si však musí zdravotní pojištění hradit sami. V případě, že není pojistné řádně uhrazeno vzniká nejen dluh, ale běží i zákonné penále.

Samoplátci musí být na pozoru

Samoplátci – osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) musí řádně a včas hradit zdravotní pojištění. Jedná se totiž o povinné pojištění, které nelze měnit ani ukončit, proto je potřeba k němu přistupovat zodpovědně a hlídat si své platby. Samoplátci musí vždy pamatovat na to, že z dlužného pojistného běží i zákonné penále 0,05 % za den. Opožděná nebo dokonce zapomenutá platba se tedy nevyplácí.

Zdravotní pojištění – zálohy 2023

Pro rok 2023 jsou pro OBZP minimální zálohy na zdravotní pojištění ve výši 2 187 korun. Minimální zálohy pro OSVČ jsou ve výši 2 722 korun. Pro srovnání – zaměstnanci mají zákonné odvody ve výši 4, 5 % z hrubé mzdy. Zaměstnavatel navíc odvádí 9 % z hrubé mzdy každého svého zaměstnance.

Tip! Poohlížíte se po nové práci, ale chybí vám potřebná kvalifikace? Vsaďte na rekvalifikační kurzy:

TOP rekvalifikační kurzy v roce 2024

Jak zjistit dluh na zdravotním pojištění?

Zkontrolujte si své platby. Je to možné na každé pobočce příslušné zdravotní pojišťovny, u které jste jako plátce veden. Pojišťovna může plátci vystavit potvrzení o bezdlužnosti, nebo v případě nesrovnalostí výpis plateb, který obsahuje údaje o chybějících platbách a penále.

V dnešní době lze však vše vyřídit i online. Pomocí internetového přihlášení do aplikace zdravotní pojišťovny, si lze průběžně hlídat stav svého účtu a nedoplatky tak včas podchytit. Nejčastěji vzniká situace, kdy plátce pojistné hradí, ale v nesprávné výši.

Jak řešit dluh na zdravotním pojištěním?

  1. V první řadě kontaktujte svou zdravotní pojišťovnu a požádejte ji o informaci o aktuálním dluhu a upřesnění, čeho se dluh týká.
  2. V případě, že si je plátce jistý, že pojistné řádně uhradil, lze doložit informace o tom, že platby uhradil.
  3. Pokud je dluh oprávněný, svůj závazek neodkladně řešte. Pokud má plátce dostatek finančních prostředků, jednoduše a bez odkladu musí své pojistné uhradit.
  4. Když je dluh zcela uhrazen, může si plátce podle § 53a zákona č. 48/1997 Sb. požádat o prominutí penále. Prominutí penále není však možné vždy. Dlužník žádající o prominutí penále nesmí být k datu rozhodování o jeho žádosti v likvidaci, nesmí být na něj podán insolvenční návrh a musí mít zcela uhrazeno pojistné, jinak bude jeho žádost zamítnuta.
  5. Pokud nastane situace, že dlužník nemá na uhrazení celého dluhu, může se s pojišťovnou dohodnou na povolení splátek. Dohoda splácení má však jasná pravidla. Důležité je, abyste vedle splátek hradili dál i běžné pojistné.
  6. V případě, že by dlužník nedodržoval nastavenou výši splátek, nebo nesplácel vůbec, může pojišťovna od dohody o splátkovém kalendáři ustoupit. Neuhrazený dluh může vymáhat pomocí tzv. exekučního titulu. Znamená to, že je dluh předán k exekučnímu vymáhání. 
  7. Exekuce je ukončena po splacení vymáhaného dluhu – pojistné a penále spolu s exekuční náklady soudnímu exekutorovi. Pro dlužníka znamená zahájení exekuce další finanční náklady.
Dluh na zdravotním pojištění

Samoplátci – OSVČ a OBZP musí řádně a včas hradit zdravotní pojištění. Povinné pojištění nemůžete měnit ani ukončit, proto k němu přistupujte zodpovědně a hlídejte si své platby.

Prominutí penále

Výše penále je stejná už od 1. ledna 2007, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Například při dluhu na pojistném ve výši 10 000 Kč zaplatíte penále 5 Kč za každý den prodlení.

Pojistné na zdravotním pojištění musí být vždy v plné výši uhrazeno. Penále, ale může být v plné výši prominuto nebo alespoň sníženo na základě podané žádosti o prominutí penále. Písemnou žádost lze podat do nabytí právní moci u platebního výměru nebo do 8 dnů od doručení výkazu nedoplatků. 

Žádost by měla obsahovat důvody, proč ke vzniku dluhu došlo a případně doložit i důkazy, které důvody potvrzuje. Počítat však s tím, že na prominutí či snížení penále na veřejném zdravotním pojištění není právní nárok a zdravotní pojišťovny zohledňují nejen důvody vzniku dluhu ale i platební historii dlužníka. Žádost o prominutí penále do 20 000 Kč vyřizuje sama zdravotní pojišťovna. Penále nad 20 000 Kč řeší příslušný Rozhodčí orgán zdravotní pojišťovny.