Jednatel je osoba, která má pravomoc jednat jménem a na účet společnosti nebo organizace. V právním kontextu je jednatel často předsedou představenstva, ředitelem nebo jinou osobou s pověřením k zastupování a řízení společnosti či organizace. Jednatel má obvykle široké pravomoci a odpovědnosti. Jak smluvně ošetřit výkon funkce jednatele? To se dozvíte v následujících řádcích.

Jednatel je statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným, kterého jmenuje valná hromada a jedná jménem společnosti. Smlouva o výkonu funkce jednatele je písemná dohoda, která upravuje právní vztahy mezi společností a jednatelem, včetně odměny a dalších podmínek výkonu funkce.

Vytvoření smlouvy o výkonu funkce jednatele je důležitým krokem, který by měl být pečlivě připraven a uzpůsoben specifickým potřebám společnosti i jednatele. Zde je obecný přehled toho, co by taková smlouva měla obsahovat:

 1. Základní údaje: Identifikace společnosti a jednatele, včetně sídla společnosti, IČO, jména jednatele a jeho adresy.
 2. Předmět smlouvy: Definice rozsahu pravomocí a povinností jednatele.
 3. Odměna: Podrobnosti o odměně jednatele, včetně výše, způsobu výpočtu a vyplácení odměny. Pokud není odměna smluvně stanovena, považuje se výkon funkce za bezplatný.
 4. Schválení: Smlouva musí být schválena nejvyšším orgánem společnosti, například valnou hromadou.
 5. Právní rámec: Smlouva by měla být v souladu s platnými právními předpisy a obchodním zákoníkem.

Jednatel ve společnosti s ručením omezeným

V právním systému s.r.o. musí mít nejméně jednoho jednatele, který je zapsán v obchodním rejstříku a který má právo zastupovat společnost. Jednatel může být jednotlivá osoba nebo více osob. Výběr jednatele závisí na rozhodnutí společníků s.r.o. a může být upraven ve společenské smlouvě.

výkon funkce jednatele

Smlouvu musí schválit nejvyšším orgán společnosti, například valná hromada

Povinnosti jednatele

Povinnosti jednatele společnosti s ručením omezeným jsou rozsáhlé a zahrnují následující klíčové oblasti:

 1. Zastupování společnosti: Jednatel jedná jménem společnosti a podepisuje smlouvy.
 2. Vedení společnosti: Je odpovědný za řízení společnosti, včetně strategického směřování a každodenního chodu.
 3. Účetnictví: Zajišťuje vedení evidence a účetnictví.
 4. Informování společníků: Pravidelně informuje společníky o situaci ve firmě a svolává valnou hromadu.
 5. Registrace: Vyřizuje registraci firmy do evidence skutečných majitelů.
 6. Péče řádného hospodáře: Musí vykonávat funkci s nezbytnou loajalitou, znalostmi a pečlivostí.

Kromě těchto obecných povinností mohou existovat i specifické povinnosti stanovené ve společenské smlouvě nebo interních předpisech společnosti. Mezi další povinnosti jednatele je oblast ochrany osobních údajů jsou stanoveny obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zahrnují:

 1. Zajištění dodržování GDPR: Jednatel musí zajistit, aby společnost dodržovala pravidla GDPR.
 2. Stanovení procesů: Musí definovat procesy pro zpracování osobních údajů, včetně zabezpečení a ochrany dat.
 3. Informovanost subjektů údajů: Je povinen informovat subjekty údajů o zpracování jejich dat, účelu zpracování a o právech, která jim v této souvislosti náleží.
 4. Záznamy o činnostech zpracování: Vést a udržovat záznamy o činnostech zpracování osobních údajů.
 5. Nahlášení porušení ochrany údajů: V případě porušení ochrany osobních údajů je povinen toto porušení nahlásit příslušnému dozorovému úřadu.

VZOR: Stáhněte si vzor smlouvy o výkonu funkce jednatele, kterou můžete použít pro vaši vlastní smlouvu.

Správně sestavená smlouva o výkonu funkce jednatele je klíčová pro transparentní a efektivní řízení společnosti. Zajišťuje jasnou definici povinností a pravomocí jednatele a nastavuje rámec pro vzájemné vztahy mezi jednatelem a společností. Vedle toho, že taková smlouva chrání zájmy obou stran, také napomáhá k řádnému dodržování právních předpisů a stanovených standardů, jako je například GDPR v oblasti ochrany osobních údajů.