Účetní osnova je základním stavebním kamenem účetnictví. Jedná se o seznam účtů, které se používají k záznamu účetních operací. Účetní osnova je důležitá, protože poskytuje jednotný systém pro sledování a účtování finančních transakcí.

Co je to účetní osnova?

Účetní osnova je seznam účtů, které se používají k záznamu účetních operací. Účty jsou uspořádány do tříd, které představují různé druhy aktiv, pasiv, výnosů a nákladů.

Účetní osnova je založena na principu dvojího zápisu, který znamená, že každá účetní operace se zaznamená na dvou účtech. Například pokud společnost koupí zboží za hotovost, bude na účtu „Zásoby“ zaznamenán přírůstek a na účtu „Krátkodobé závazky“ zaznamenán úbytek.

účetní osnova

Účetní osnova je soustava všech účetních účtů, které jsou používány k účtování o majetku, závazcích, kapitálu, výnosech a nákladech účetní jednotky.

Co je směrná účtová osnova?

Směrná účtová osnova je účetní osnova, kterou vydává Ministerstvo financí a je závazná pro všechny účetní jednotky. 

Rozděluje se do pěti tříd:

 • Aktiva – účty, které představují majetek účetní jednotky
 • Pasiva – účty, které představují závazky a vlastní kapitál účetní jednotky
 • Výnosy – účty, které představují příjmy účetní jednotky
 • Náklady – účty, které představují výdaje účetní jednotky
 • Výjimky – účty, které se používají k zachycení účetních operací, které se neshodují s obecnými pravidly účetnictví

Jak stanovit účtový rozvrh?

Účetní jednotky si mohou stanovit vlastní účtový rozvrh, který musí být v souladu se směrnou účtovou osnovou. Účetní rozvrh musí obsahovat všechny účty, které účetní jednotka používá k záznamu svých účetních operací.

Při stanovení účtového rozvrhu je třeba zvážit následující faktory:

 • Druh činnosti účetní jednotky – různé druhy činností vyžadují různé účty
 • Velikost účetní jednotky – větší účetní jednotky potřebují více účtů než menší účetní jednotky
 • Záměr účetní jednotky – účetní jednotky, které chtějí poskytovat detailnější informace o svém hospodaření, potřebují více účtů než účetní jednotky, které chtějí poskytovat pouze základní informace

Výhody účetní osnovy

Účetní osnova je důležitým nástrojem pro účetní jednotky. Poskytuje jednotný systém pro sledování a účtování finančních transakcí, usnadňuje porozumění účetním záznamům a jejich vyhodnocení.

Má řadu výhod, které zahrnují:

 • Usnadňuje sledování finančních transakcí – poskytuje jednotný systém pro sledování všech finančních transakcí, které účetní jednotka provede. 
 • Usnadňuje účtování finančních transakcí – poskytuje jasná a stručná pravidla pro účtování finančních transakcí. To usnadňuje účetním jednotkám účtovat své transakce přesně, správně a efektivně.
 • Usnadňuje porozumění účetním záznamům – používá jasná a stručná označení pro své účty.
 • Usnadňuje vyhodnocování účetních záznamů – poskytuje strukturu pro uspořádání účetních záznamů. To usnadňuje účetním jednotkám vyhodnocovat své účetní záznamy a identifikovat potenciální problémy.
Studujte kurz účetnictví 100% online

Daňové účely

Účetní osnova je také důležitá pro daňové účely. Účetní jednotky musí používat účetní osnovu, která je v souladu se směrnou účtovou osnovou, aby splnily požadavky zákona o účetnictví.

V některých případech může být účetní jednotka povinna používat konkrétní účty, které jsou uvedeny ve směrné účtové osnově. Například společnosti, které jsou povinny vést účetnictví podle vyhlášky o účetnictví malých a středních podniků, musí používat účet „Zásoby“.

Účetní jednotky, které používají účetní osnovu, která je v souladu se směrnou účtovou osnovou, usnadňují svému auditorovi a daňovým orgánům porozumění jejich účetním záznamům. To může vést k nižším daňovým nákladům a snížení rizika daňových kontrol.

Účetní osnova je základním stavebním kamenem účetnictví. Je důležitá pro všechny účetní jednotky, bez ohledu na jejich velikost nebo druh činnosti.