Příspěvek na dítě hraje klíčovou roli v rámci nástrojů využívaných pro podporu rodičů. Pokud sami řešíte problémy s poklesem příjmů využívaných pro zabezpečení rodiny, bude tento článek vaší berličkou. Jak o příspěvek na dítě požádat a co všechno je potřeba k tomu, aby vám byl uznán? To vše se dočtete na následujících řádcích.

Kdo má na příspěvek na dítě nárok?

Podle ministerstva práce a sociálních věcí má nárok na příspěvek takové nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný čistý příjem v rodině je nižší, než 3,4násobek životního minima rodiny. O příspěvek na dítě  žádá zákonný zástupce. Pokud jsou rodiče dítěte rozvedení, žádá o příspěvek ten zákonný zástupce, se kterým dítě žije ve společné domácnosti.

Jestliže se jedná o zletilé nezaopatřené dítě, žadatelem je pak samo toto dítě. Takové nezaopatřené dítě se pak posuzuje s rodiči v případě, že jsou hlášeni k trvalému pobytu ve stejném bytě. V opačném případě se posuzuje nezaopatřené dítě samostatně.

Rozhodným obdobím pro příspěvek na dítě je kalendářní čtvrtletí. Pokud je tedy období nároku od 1. 1.  do 31. 3. posuzuje se 4. čtvrtletí předchozího roku, tedy říjen, listopad a prosinec. Pro toto období je žadatel povinen předložit příjmy, ze kterých se nárok a výše dávky stanovuje.

Vznik nároku podrobněji

Příjem za rozhodné období činí:

  • příjem ze závislé činnosti,
  • příjem ze samostatné činnosti,
  • příjem z dávek nemocenského pojištění,
  • příjem z dávek důchodového pojištění,
  • podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,
  • příspěvek na péči o osobu do 18 let věku,
  • rodičovský příspěvek.

Po podání žádosti, kterou podáváte pouze jedenkrát, pak každé čtvrtletí dokládáte rozhodné příjmy rodiny za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti a nárok lze uplatnit maximálně 3 měsíce zpětně.

Studujte kurz personalistiky 100% online

Kde žádat o příspěvek na dítě?

O příspěvek na dítě můžete požádat buď osobně na místně příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce podle toho, kde máte trvalé bydliště nebo online pomocí klientské zóny Jenda, kde vás systém krok po kroku navede.

Můžete si také zvolit způsob poštou, kdy na adresu příslušného kontaktního pracoviště zašlete svou žádost, případně můžete využít email podepsaný elektronickým podpisem nebo soukromou datovou schránku.

Postup při žádosti o příspěvek na dítě

Pokud podáte žádost o příspěvek na dítě, nemůže vám být tato žádost odepřena. Může vám být případně odepřena daná dávka na kterou, na základě doložení příjmů a zhodnocení podmínek, nevznikne nárok. Jakmile tedy písemnou žádost podáte, vámi zvoleným způsobem, začíná řízení o příspěvku na dítě. Úřad práce následně vyhodnotí splnění podmínek a vznik nároku na dávku a její výši. Vše příspěvků na děti měsíčně činí:

  • do 6 let věku – 830 Kč,
  • od 6 do 15 let – 970 Kč,
  • od 15 do 26 let – 1080 Kč.

Příspěvek pak vyplácí Úřad práce rodiči nebo osobě, která má nezaopatřené nezletilé dítě v přímé péči. Příspěvek se vyplácí měsíčně, vždy po uplynutí kalendářního měsíce, za který náležel.

V případě, že dávka nedosahuje částky 100 Kč měsíčně, je vyplácena po uplynutí kalendářního čtvrtletí.

Do kdy lze žádat o příspěvek 5000 Kč na dítě?

Nárok na příspěvek 5000 Kč mají děti, které se narodili od 2. 8. 2004 do 31. 12. 2022. O příspěvek 5000 Kč na dítě můžete požádat online přes již zmiňovaný portál Jenda nebo osobně na vybrané pobočce Czech POINT (na krajském, městském nebo obecním úřadu). Příspěvek je pro všechny děti do 18 let, které žijí v rodině, která nepřesáhla v roce 2021 příjem 1 milion korun.

Příspěvek se týká jak biologických rodičů, tak adoptivních, jelikož jsou zákonnými zástupci dítěte a nepodléhá zdanění a je vyplácen jako všechny dávky a příspěvky. Bezhotovostně převodem na účet nebo složenkou. Příspěvek se nezapočítává do rozhodného příjmu a nebude tak mít tedy vliv na případný nárok dalších dávek. Příspěvek je vyplácen do 30 dne ode dne podání žádosti.

Zdroj k článku: mpsv.cz