Daň z příjmu fyzických osob (DPFO) je jednou z nejvýznamnějších daní, kterou v České republice fyzické osoby platí. Daň se počítá z celkového ročního příjmu poplatníka.

Kdo je povinen platit daň?

Povinnost platit daň z příjmu fyzických osob má každý, kdo v České republice po daný kalendářní rok pobírá příjmy, které jsou předmětem daně. Mezi tyto příjmy například patří:

 • Příjmy ze zaměstnání – za zaměstnance standardně podává jeho zaměstnavatel roční zúčtování daně (nemá-li další příjmy). V případě, že si zaměstnanec podává daňové přiznání sám (má více příjmů), požádá všechny své zaměstnavatele o Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách. 
 • Příjmy z podnikání – veškeré příjmy z podnikatelské činnosti.
 • Příjmy z kapitálového majetkujedná se o příjmy z úroků z poskytnutých půjček a další.
 • Příjmy z nájmupříjmy jsou z pronájmu nemovitostí nebo jejich částí a příjmy z pronájmu movitých věcí.

Daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2023 podává dle § 38g zákona o daních z příjmů každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 50 000 Kč.

Daňové přiznání musí podat také:

 • Poplatníci, kteří vykazují daňovou ztrátu,
 • daňoví nerezidenti, kteří uplatňují slevu na dani, daňové zvýhodnění nebo nezdanitelnou část základu daně,
 • poplatníci, jejichž plátce daně oznámil dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na daňovém bonusu,
 • poplatníci s příjmy ze závislé činnosti, kteří uplatňují pro snížení základu daně hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého do zahraničí,
 • poplatníci, u kterých došlo k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy soukromého životního pojištění.

Které příjmy jsou osvobozeny od daně?

 • Příjmy ze sociálního zabezpečení,
 • příjmy z dávek nemocenského pojištění,
 • příjmy z rodičovského příspěvku,
 • příjmy z náhrady škody,
 • příjmy z daru,
 • příjmy z dědictví,
 • příjmy z prodeje vlastní nemovitosti,
 • příležitostné příjmy.

Příležitostné příjmy

Příležitostným příjmem se rozumí příjem z nepravidelné a neopakující se činnosti, která není podnikáním. Příležitostným příjmem mohou být například:

 • Výdělky z jednorázových činností, jako je jednodenní brigáda.
 • Příjmy z občasného pronájmu movitých věcí, jako je zapůjčení auta nebo nářadí.
 • Příjmy ze zemědělské činnosti, pokud se neřadí mezi podnikání, jako je prodej vlastního ovoce a zeleniny.
 • Příjmy včelařů, pokud nepřesahují 60 včelstev.

Jak si snížit daňovou povinnost?

Daňovou povinnost lze snížit uplatněním daňových slev a odpočtů.

Mezi daňové slevy patří například:

 • Daňové zvýhodnění na vyživované dítě,
 • daňové zvýhodnění na manželku,
 • daňové zvýhodnění na invaliditu,
 • daňové zvýhodnění na studenta.

Mezi daňové odpočty patří například:

 • Odpočet za úroky z hypotéky,
 • odpočet za výdaje na poplatníka,
 • odpočet za výdaje na poplatníka v zahraničí,
 • odpočet za náklady na vzdělávání,
 • odpočet za náklady na ZTP.
daň z příjmu

Uplatněte všechny daňové slevy a odpočty, na které máte nárok.

Jak vyplnit daňový formulář?

Daňové přiznání k DPFO se podává na formuláři daňového přiznání č. 5. Formulář je k dispozici na stránkách Finanční správy ČR.

Při vyplňování daňového přiznání je důležité dodržovat následující postup:

 1. V části A formuláře vyplňte své osobní údaje a údaje o vašem pobytu.
 2. V části B formuláře vyplňte údaje o vašich příjmech a výdajích.
 3. V části C formuláře vyplňte údaje o uplatněných daňových slevách a odpočtech.
 4. V části D formuláře vyplňte výsledek daňového přiznání.
Studujte kurz mzdového účetnictví 100% online

 

Jak podat daňové přiznání?

Daňové přiznání lze podat několika způsoby:

Prostřednictvím Bankovní IDentity

Daňové přiznání lze podat prostřednictvím Bankovní IDentity. Postup je jednoduchý, stačí se přihlásit na stránky www.mojedane.cz pomocí svých přihlašovacích údajů do banky. Bankovní IDentita slouží jako ověřovací prostředek, takže finanční úřad bude mít jistotu, že přiznání podáváte skutečně vy.

Přes datovou schránku

Daňové přiznání lze podat přes datovou schránku, kterou je možné si zřídit na Portálu občana nebo na Czech Pointu. Datová schránka slouží k odesílání a přijímání elektronických dokumentů mezi orgány veřejné správy a občany. Daňové přiznání v datové schránce je opatřeno kvalifikovaným elektronickým podpisem, který zaručuje jeho pravost. Podle stávající legislativy je již datová schránka zřizována všem podnikatelským subjektům.

Tipy pro správné vyplnění daňového přiznání

 • Daňový formulář vyplňujte pečlivě a přesně.
 • Uveďte všechny příjmy a výdaje, které jsou předmětem daně.
 • Uplatněte všechny daňové slevy a odpočty, na které máte nárok.
 • Pokud si nejste jisti, jak vyplnit daňový formulář, obraťte se na daňového poradce.